Гараж в ПЛОВДИВ за 16875.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ПЛОВДИВ > Гараж

Гараж в ПЛОВДИВ

Допълнителна информация

  Начална цена: 16875.00 лв.
  Окръжен съд: Пловдив
  Квадратура: 24 кв.м.
  Срок: 09.09.2019 до 09.10.2019
  Обявяване: 2019-10-10
  Адрес: ул."Белград"23,ет.1,гараж 17
  ЧСИ: Константин Михайлов Павлов
  Телефон: 032 650 651, 0885 899 850, 0885 899 851
  Email: office@kpavlov.com

Всички имоти за ПЛОВДИВ
Всички имоти на ЧСИ Константин Михайлов Павлов

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.506.1157.1.17 (пет, шест, седем, осем, четири, точка пет, нула, шест, точка, едно, едно, пет, седем, точка, едно, точка, едно, седем) в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г./03.06.2009 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: гр. Пловдив, район Север ен, п.к. 4000, ул. „Белград“ № 23, ет. 1, гараж 17, който самостоятелен обект се намира в сграда 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.506.1157, с предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, Брой нива на обекта: 1 (едно), с посочена в документа площ: 24.19 кв. м. (двадесет и четири цяло и деветнадесет квадратни метра), с прилежащи части: 2.23 % (две цяло двадесет и три стотни процента) от общите части на сградата, както и 1.67 % (едно цяло шестдесет и седем стотни процента) идеални части от общите части на прохода, ниво: 1 (едно), със съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 56784.506.1157.1.18, 56784.506.1157.1.14, Под обекта: няма, над обекта: 56784.506.1157.1.1, а по титул за собственост имотът представлява ГАРАЖ № 4 /четири/, разположен в сутеренен етаж на сградата, със застроена площ от 24.19 кв.м, при граници:калкан, вътрешен двор, гараж № 5 и общо помещение, заедно с 2.23% идеални части от общите части на сградата, както и 1.67% от общите части на прохода

Продава Гараж в ПЛОВДИВ за 16875.00 лв. на търг от ЧСИ