Гараж в ПЛОВДИВ за 7200.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ПЛОВДИВ > Гараж

Гараж в ПЛОВДИВ

Допълнителна информация

  Начална цена: 7200.00 лв.
  Окръжен съд: Пловдив
  Квадратура: 21 кв.м.
  Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
  Обявяване: 2019-10-11
  Адрес: бул. "Дунав" № 66, ет. 1, гараж № 5
  ЧСИ: Петко Илиев
  Телефон: 032 – 632224; 032-622347
  Email: petkoiliev007@yahoo.com

Всички имоти за ПЛОВДИВ
Всички имоти на ЧСИ Петко Илиев

1/2 (една втора) идеална част от: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 56784.506.172.1.86 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, шест, точка, едно, седем, две, точка, едно, точка, осем, шест), разположен в сграда №1 (едно) с идентификатор № 56784.506.172.1 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, шест, точка, едно, седем, две, точка, едно), построена в поземлен имот с идентификатор № 56784.506.172 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, шест , точка, едно, седем, две), находящ се в град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-48/ 03.06.2009г. / 03.06.2009 г. на ИД на АГКК, с административен адрес на обекта: град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, булевард „Дунав“ №66 (шестдесет и шест), ет. 1 (едно), гараж 5 (пет), с предназначение: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1 (едно), с площ от 21,49 кв.м. (двадесет и един квадратни метра и четиридесет и девет квадратни дециметра), при граници на обекта съгласно кадастрална карта: на същия етаж – Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 56784.506.172.1.85 и самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 56784.506.172.1.87, под обекта – няма, над обекта – самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 56784.506.172.1.3 и самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 56784.506.172.1.4, който обект съгласно титул за собственост представлява, Гараж № 5 (пет), разположен на първи партерен етаж на сградата, при граници и съседи: от север – коридор, от юг – външен зид, от изток – гараж № 4, от запад – гараж № 6, ВЕДНО с 0,224 % (нула цяло и двеста двадесет и четири хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, в което е построена.

Продава Гараж в ПЛОВДИВ за 7200.00 лв. на търг от ЧСИ