Гараж в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ за 8000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ > Гараж

Гараж в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Допълнителна информация

  Начална цена: 8000.00 лв.
  Окръжен съд: Благоевград
  Квадратура: 16 кв.м.
  Срок: 26.06.2019 до 26.07.2019
  Обявяване: 2019-07-29
  Адрес:
  ЧСИ: Александър Борисов Цанковски
  Телефон: 073 - 831138
  Email: tsankovski@mail.bg

Всички имоти за ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Всички имоти на ЧСИ Александър Борисов Цанковски

2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 17395.501.3047.4.11, /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, три хиляди и четиридесет и седем, точка, четири, точка, единадесет/ представляващ: Гараж в сграда с площ от 16,16кв.м., брой нива на обекта:1, ЕКАТТЕ: 17395, в кадастрален район: 501, в поземлен имот: 17395.501.3047, в сграда: 17395.501.3047.4, по кадастралната карта на гр. Гоце Делчев. Прилежащи части: 2,0170% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: няма, Под обекта: няма, Над обекта: 17395.501.3047.4.1 Административен адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Щип“ №4, вх.Б, ет.0 Описание по стар идентификатор: ГАРАЖ №1 с идентификатор: 17395.501.3047.4.11, със застроена площ от 16,16кв.м., ВЕДНО с 2,0170%ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседи на гаража: изток – мазе №1, юг – двор, запад – двор и север – мазе №2, находящ се на първи етаж в жилищна сграда, построена върху държавно дворно място, в имот с пл.№1514, квартал 10 по сега действащия план на гр. Гоце Делчев, област Благоевградска, утвърден със Заповед №32/1992г. На кмета на Община Гоце Делчев. Подробно описание на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 17395.501.3047.4.11 Гаражът по време на огледа се установи, че представлява едно еднообемно помещение с избеното помещение, като е премахната преградната стена между тях. Гаражът е с под – циментова замазка, съществуващи стени и таван – варова мазилка и латекс. Има изградена осветителна инсталация. гаражна врата – дървена. Начална цена 8 000лв./осем хиляди лева./

Продава Гараж в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ за 8000.00 лв. на търг от ЧСИ