Чси Имоти > Скорците > Производствен имот

ЧСИ Скорците

Всички имоти Производствен имот в Скорците от ЧСИ

Няма резултати за Производствен имот в Скорците, вижте резултати за Производствен имот в окръжен съд Габрово

Производствен имот ТРЯВНА

Цена: 15513.30 лв.

Населено място: ТРЯВНА
Квадратура 153 кв.м.

ул. Ангел Кънчев № 160
Окръжен съд: Габрово
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
...

Производствен имот ТРЯВНА

Производствен имот ТРЯВНА

Цена: 90863.10 лв.

Населено място: ТРЯВНА
Квадратура 1062 кв.м.

ул. Ангел Кънчев № 160
Окръжен съд: Габрово
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
...

Производствен имот Сенник

Производствен имот Сенник

Цена: 128856.00 лв.

Населено място: Сенник
Квадратура 4830 кв.м.

Община Севлиево
Окръжен съд: Габрово
Срок: 25.10.2019 до 25.11.2019
Обявяване на: 2019-11-26
Урегулиран поземлен имот VIII (осем римско) в квартал 32 (тридесет и втори), по плана на село Сенник, с площ от 4 830 (четири хиляди осемстотин и тридесет) квадратни метра, вед ...

Производствен имот ГАБРОВО

Производствен имот ГАБРОВО

Цена: 172600.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 1590 кв.м.

ул. "Орловска" № 164
Окръжен съд: Габрово
Срок: 06.10.2019 до 06.11.2019
Обявяване на: 2019-11-07
...

Производствен имот Гъбене

Производствен имот Гъбене

Цена: 9505.00 лв.

Населено място: Гъбене
Квадратура 1095 кв.м.

Община Габрово
Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
УПИ XI - отреден за "фурна", от квартал 11 по плана на с.Гъбене, общ.Габрово, с площ 1095 кв.м., при граници за поземления имот: улица с. О.Т. 14-45, УПИ XII-72, УПИ III-101, УПИ IV ...

Производствен имот СЕВЛИЕВО

Производствен имот СЕВЛИЕВО

Цена: 90000.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 750 кв.м.

местността Севлиевски лозя
Окръжен съд: Габрово
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА – КЕРАМИЧЕН ЦЕХ със застроена площ от 750 (седемстотин и петдесет) квадратни метра и състоящ се от четири работни помещения, помощни и битови помещения и санитаре ...

Производствен имот СЕВЛИЕВО

Цена: 100000.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 335 кв.м.

ул. „Марин Попов" № 68
Окръжен съд: Габрово
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
562/1373 /петстотин шестдесет и две върху хиляда триста седемдесет и три/ ИДЕАЛНИ ЧАСТИ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален идентификатор 65927.501.5101 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двад ...

Производствен имот СЕВЛИЕВО

Производствен имот СЕВЛИЕВО

Цена: 59500.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 252 кв.м.

село Добромирка
Окръжен съд: Габрово
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІV – 128 /четири римско тире сто двадесет и осем/ от квартал 12 /дванадесети/ по плана на с. Добромирка, Община Севлиево, без административен адрес, с площ 426 /че ...

Производствен имот ГАБРОВО

Производствен имот ГАБРОВО

Цена: 180070.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 5185 кв.м.

ул."Свищовска"№9
Окръжен съд: Габрово
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
ПИ с кадастрален идентификатор 14218.504.12 с адрес гр.ГАБРОВО - п.к 5300 ОБЩИНА ГАБРОВО, ул.Свищовска №9, с площ 5185 кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрен със З ...

Производствен имот ГАБРОВО

Цена: 180449.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 955 кв.м.

ул."Любен Каравелов"№8
Окръжен съд: Габрово
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
ПИ с кадастрален идентификатор 14218.509.276, с адрес гр.ГАБРОВО - п.к 5300 ОБЩИНА ГАБРОВО, ул."ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" №8, с площ 955 кв.м., по кадастраклната карта и кадастралите регистри, одоб ...

Производствен имот СЕВЛИЕВО

Производствен имот СЕВЛИЕВО

Цена: 52820.10 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 476 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 25.08.2019 до 25.09.2019
Обявяване на: 2019-09-26
III. СГРАДА с идентификатор 66216.237.6.1 /шестдесет и шест хиляди двеста и шестнадесет точка двеста тридесет и седем точка шест точка едно/, находяща се в село Сенник, община Севлиево, об ...

Производствен имот СЕВЛИЕВО

Производствен имот СЕВЛИЕВО

Цена: 172443.60 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 909 кв.м.

село Сенник
Окръжен съд: Габрово
Срок: 25.08.2019 до 25.09.2019
Обявяване на: 2019-09-26
II. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 66216.237.6 /шестдесет и шест хиляди двеста и шестнадесет точка двеста тридесет и седем точка шест/, находящ се в село Сенник, община Севлиево, област Габ ...

Производствен имот СЕВЛИЕВО

Производствен имот СЕВЛИЕВО

Цена: 65436.30 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 610 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 25.08.2019 до 25.09.2019
Обявяване на: 2019-09-26
I. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 66216.237.4 /шестдесет и шест хиляди двеста и шестнадесет точка двеста тридесет и седем точка четири/, находящ се в село Сенник, община Севлиево, област Га ...

Производствен имот СЕВЛИЕВО

Цена: 28350.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 2500 кв.м.

село Петко Славейково
Окръжен съд: Габрово
Срок: 25.08.2019 до 25.09.2019
Обявяване на: 2019-09-26
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 081103 /осемдесет и една хиляди сто и три/, в землището на с. Петко Славейково, Община Севлиево, ЕКАТТЕ 56037 /петдесет и шест хиляди и тридесет и седем/, с площ 2 500 /две ...

Производствен имот ГАБРОВО

Производствен имот ГАБРОВО

Цена: 96000.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 23372 кв.м.

кв. Войново
Окръжен съд: Габрово
Срок: 25.08.2019 до 25.09.2019
Обявяване на: 2019-09-26
Виж сканираното обявление. ...

Производствен имот ГАБРОВО

Производствен имот ГАБРОВО

Цена: 353680.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 15469 кв.м.

кв. Войново
Окръжен съд: Габрово
Срок: 25.08.2019 до 25.09.2019
Обявяване на: 2019-09-26
Виж сканираното обявление. ...

Производствен имот ТРЯВНА

Производствен имот ТРЯВНА

Цена: 106556.00 лв.

Населено място: ТРЯВНА
Квадратура 7485 кв.м.

ул."Украйна"№152
Окръжен съд: Габрово
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
Поземлен имот с кадастрален идентификатор 73403.501.278, с адрес: гр. ТРЯВНА - п.к 5350 ОБЩИНА ТРЯВНА, ул. УКРАЙНА №152, с трайно предназначение на територията - Урбанизирана, с начин на ...

Производствен имот Сенник

Производствен имот Сенник

Цена: 326443.00 лв.

Населено място: Сенник
Квадратура 10391 кв.м.

Община Севлиево
Окръжен съд: Габрово
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
1.) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 66216.237.6, находящ се в с.Сенник, Община Севлиево, Област Габрово, по кадастралната карта на кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-763/24. ...

Производствен имот Сенник

Производствен имот Сенник

Цена: 162288.00 лв.

Населено място: Сенник
Квадратура 4830 кв.м.

Община Севлиево
Окръжен съд: Габрово
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
Урегулиран поземлен имот VIII (осем римско) в квартал 32 (тридесет и втори), по плана на село Сенник, с площ от 4 830 (четири хиляди осемстотин и тридесет) квадратни метра, вед ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители