Чси Имоти > Скорците > Къща

ЧСИ Скорците

Всички имоти Къща в Скорците от ЧСИ

Няма резултати за Къща в Скорците, вижте резултати за Къща в окръжен съд Габрово

Къща Славейково

Цена: 7751.00 лв.

Населено място: Славейково
Квадратура 70 кв.м.

община Дряново
Окръжен съд: Габрово
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №69 , който поземлен имот попада в УПИ VIII-4 от квартал 21 по плана на с. Славейково , общ. Дряново , с площ 1 857 кв.м., при граници: улица ПИ №68 , ПИ №67 ,ПИ №70 и ...

Къща ГАБРОВО

Къща ГАБРОВО

Цена: 24208.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 69 кв.м.

кв.Войново №37
Окръжен съд: Габрово
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
1/2 идеална част от поземлен имот с идентификатор 14218.513.100 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-64/26.10.2007г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕГТОР ...

Къща Поповци

Къща Поповци

Цена: 88237.00 лв.

Населено място: Поповци
Квадратура 110 кв.м.

Община Габрово
Окръжен съд: Габрово
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
.ПИ № 061118 с площ 2549 кв.м., пета категория, находящ се в местността „ТРАПА” в землището на с Поповци, Община Габрово с ЕКНМ 57675, който имот е образуван от имот №061015 с начин на тра ...

Къща ГАБРОВО

Цена: 16346.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 92 кв.м.

ул."Аврора"№14 А
Окръжен съд: Габрово
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
1/ 2 идеална част /една втора/ идеална част от УПИ І-3915 /едно римско – три хиляди деветстотин и петнадесет/ от кв.6 /шест/ по плана на гр.Габрово 44 ч./четиридесет и четвърта/ част, цяло ...

Къща ДРЯНОВО

Къща ДРЯНОВО

Цена: 100000.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 86 кв.м.

село Бучуковци
Окръжен съд: Габрово
Срок: 02.03.2020 до 02.04.2020
Обявяване на: 2020-04-03
...

Къща Трънито

Къща Трънито

Цена: 24750.00 лв.

Населено място: Трънито
Квадратура 58 кв.м.

Община Габрово
Окръжен съд: Габрово
Срок: 06.02.2020 до 06.03.2020
Обявяване на: 2020-03-07
1/2/една втора/ идеална част от ПИ с кадастрален идентификатор 73290.615.102 целия с площ 667 кв.м., находящ се в с.Трънито, Община Габрово с предназначение:урбанизирана, тначин на трайно ...

Къща Костенковци

Цена: 11027.00 лв.

Населено място: Костенковци
Квадратура 60 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
1. ДВОРНО МЯСТО от 700 кв.м., намиращо се в с.Костенковци, общ.Габрово при граници север-улица, от изток-Днмитър Стефанов Минчев, от юг-наследници на Димитър Минчев Цанков, и от запад-Дими ...

Къща Добромирка

Къща Добромирка

Цена: 5112.00 лв.

Населено място: Добромирка
Квадратура 650 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с пл.№828 с площ 690кв.м.за който е отреден УПИ 111-828 в квартал 59 по плана на село Добромирка,общ.Севлиево,ул."Сушица" №10, урегулиран с площ 650кв.м.,като 40кв.м.от имота ...

Къща СЕВЛИЕВО

Къща СЕВЛИЕВО

Цена: 252000.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 293 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /ПИ/ № 3 от масив 77 /седемдесет и седем/ - бивш ПИ №611 /шестстотин и единадесет/ по картата за възстановена собственост на гр. Севлиево, идентичен с ПИ № 077003 /седемдесет ...

Къща Буря

Цена: 3441.00 лв.

Населено място: Буря
Квадратура 102 кв.м.

Община Севлиево
Окръжен съд: Габрово
Срок: 11.02.2020 до 11.03.2020
Обявяване на: 2020-03-12
Урегулиран поземлен имот VII-248 , от картал 38 по плана на с. Буря общ. Севлиево, с площ 1 170 кв.м. , при граници: от две страни – улица, имот собственост на Къньо Дянков Къ ...

Къща Сенник

Къща Сенник

Цена: 7200.00 лв.

Населено място: Сенник
Квадратура 46 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 17.02.2020 до 17.03.2020
Обявяване на: 2020-03-18
...

Къща Млечево

Къща Млечево

Цена: 9600.00 лв.

Населено място: Млечево
Квадратура 51 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.02.2020 до 10.03.2020
Обявяване на: 2020-03-11
...

Къща ТРЯВНА

Къща ТРЯВНА

Цена: 15700.00 лв.

Населено място: ТРЯВНА
Квадратура 90 кв.м.

град Плачковци
Окръжен съд: Габрово
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
...

Къща ГАБРОВО

Къща ГАБРОВО

Цена: 8841.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 43 кв.м.

ул."Николаевска"№117
Окръжен съд: Габрово
Срок: 28.01.2020 до 28.02.2020
Обявяване на: 2020-03-02
5/32 /пет тридесет и втори/ идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХVIII-4247/, от КВ.190/сто и деветдесет/ по плана на гр.Габррво - 45 част /четиридесет и пета част/, ул."Николаевска" ...

Къща Чарково

Къща Чарково

Цена: 11329.00 лв.

Населено място: Чарково
Квадратура 48 кв.м.

Община Габрово
Окръжен съд: Габрово
Срок: 28.01.2020 до 28.02.2020
Обявяване на: 2020-03-02
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХVII - 42 /седемнадесети, отреден за имот планоснимачен номер четиридесет и два/ от квартал 4 / четири/ по плана на кв.Чарково, гр.Габрово, с площ 395 /триста деве ...

Къща ТРЯВНА

Цена: 55000.00 лв.

Населено място: ТРЯВНА
Квадратура 85 кв.м.

кв. "Божковци"
Окръжен съд: Габрово
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
...

Къща ГАБРОВО

Къща ГАБРОВО

Цена: 21280.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 30 кв.м.

село Боженци
Окръжен съд: Габрово
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
...

Къща СЕВЛИЕВО

Къща СЕВЛИЕВО

Цена: 18640.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 44 кв.м.

село Табашко
Окръжен съд: Габрово
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
...

Къща СЕВЛИЕВО

Къща СЕВЛИЕВО

Цена: 17600.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 45 кв.м.

село Душево
Окръжен съд: Габрово
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
...

Къща СЕВЛИЕВО

Къща СЕВЛИЕВО

Цена: 2240.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 21 кв.м.

местност "Крушевски баир"
Окръжен съд: Габрово
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
...

Къща СЕВЛИЕВО

Къща СЕВЛИЕВО

Цена: 11970.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 57 кв.м.

село Боаза
Окръжен съд: Габрово
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
...

Къща СЕВЛИЕВО

Къща СЕВЛИЕВО

Цена: 12600.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 64 кв.м.

село Душево
Окръжен съд: Габрово
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
...

Къща СЕВЛИЕВО

Къща СЕВЛИЕВО

Цена: 4320.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 70 кв.м.

село Дамяново
Окръжен съд: Габрово
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
...

Къща СЕВЛИЕВО

Къща СЕВЛИЕВО

Цена: 9500.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 75 кв.м.

село Ловнидол
Окръжен съд: Габрово
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
...

Къща СЕВЛИЕВО

Къща СЕВЛИЕВО

Цена: 9800.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 60 кв.м.

село Крамолин
Окръжен съд: Габрово
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
...

Къща СЕВЛИЕВО

Къща СЕВЛИЕВО

Цена: 7200.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 68 кв.м.

село Идилево
Окръжен съд: Габрово
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
...

Къща СЕВЛИЕВО

Къща СЕВЛИЕВО

Цена: 10440.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 84 кв.м.

село Шумата
Окръжен съд: Габрово
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
...

Къща СЕВЛИЕВО

Къща СЕВЛИЕВО

Цена: 7704.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 114 кв.м.

село Шумата
Окръжен съд: Габрово
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
...

Къща СЕВЛИЕВО

Къща СЕВЛИЕВО

Цена: 15600.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 80 кв.м.

село Батошево
Окръжен съд: Габрово
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
...

Къща СЕВЛИЕВО

Къща СЕВЛИЕВО

Цена: 2400.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 65 кв.м.

село Добромирка
Окръжен съд: Габрово
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители