Чси Имоти > Божурище > Къща

ЧСИ Божурище

Всички имоти Къща в Божурище от ЧСИ

Няма резултати за Къща в Божурище, вижте резултати за Къща в окръжен съд Софийски окръжен

Къща Владая

Цена: 118050.00 лв.

Населено място: Владая
Квадратура 280 кв.м.

село Владая, улица "Чаладинка" № 16
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 25.03.2016 до 25.04.2016
Обявяване на: 2016-04-26
Подписаната, Ирина Митова-Кирезиева, частен съдебен изпълнител с рег. № 839 и район на действие Софийски градски съд, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 25.03.2016 г. до 25. ...

Къща Банкя

Къща Банкя

Цена: 70200.00 лв.

Населено място: Банкя
Квадратура 254 кв.м.

гр. Банкя, ул. "Пирот" № 1. Продава се 1/2 идеална част от имота. Другата 1/2 идеална част може да се закупи от другия съсобственик, който е взискател по делото
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 25.03.2016 до 25.04.2016
Обявяване на: 2016-04-26
Подписаната частен съдебен изпълнител Ирина Митова-Кирезиева с рег. № 839 и с адрес на кантората: гр. София 1000, ул. „Г.С.Раковски” № 82, ет. 1 /над партер/, ап. № 3, ОБЯВЯВАМ на интересу ...

Къща Копривщица

Цена: 94620.00 лв.

Населено място: Копривщица
Квадратура 104 кв.м.

област Софийска, ул."Георги Бенковски"№ 32а
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 26.03.2016 до 26.04.2016
Обявяване на: 2016-04-27
 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №38558.3.407 (тридесет и осем хиляди петстотин петдесет и осем, точка, три, точка, четиристотин и седем) в гр.Копривщица, община Копривщица, област София по ...

Къща Копривщица

Цена: 102000.00 лв.

Населено място: Копривщица
Квадратура 92 кв.м.

Област Софийска,ул."Брайко Енев"№ 18
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 26.03.2016 до 26.04.2016
Обявяване на: 2016-04-27
Двуетажна жилищна сграда – еднофамилна, с кадастрален идентификатор №38558.3.434.1 (тридесет и осем хиляди петстотин петдесет и осми, точка, три, точка, четиристотин тридесет и четири, точ ...

Къща Челопеч

Къща Челопеч

Цена: 39200.00 лв.

Населено място: Челопеч
Квадратура 72 кв.м.

област Софийска,ул."Двадесет и трети септември"№ 19
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 26.03.2016 до 26.04.2016
Обявяване на: 2016-04-27
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VI-706 (шести, отреден за имот пл. номер седемстотин и шести), в кв.62 (шестдесет и втори) по плана на с.Челопеч, община Челопеч, област София, с адм. адрес – ул. ...

Къща Владиславци

Къща Владиславци

Цена: 25050.00 лв.

Населено място: Владиславци
Квадратура 76 кв.м.

с. Владиславци, общ. Драгоман
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 21.03.2016 до 21.04.2016
Обявяване на: 2016-04-22
МАСИВНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИШНА СГРАДА, застроена на площ от 75.55 /седемдесет и пет цяло и петдесет и пет стотни/ кв.м. и с РЗП 151.10 /сто петдесет и едно цяло и десет стотни/ кв.м., ведно с Д ...

Къща Антон

Цена: 35700.00 лв.

Населено място: Антон
Квадратура 172 кв.м.

ОБЩИНА АНТОН
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 18.03.2016 до 18.04.2016
Обявяване на: 2016-04-19
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в село Антон, община Антон, област Софийска, с площ 599 /петстотин деветдесет и девет/ кв.м., който по действащия регулационен план на селото, одобрен ...

Къща Антон

Къща Антон

Цена: 35700.00 лв.

Населено място: Антон
Квадратура 172 кв.м.

ОБЩИНА АНТОН
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 18.03.2016 до 18.04.2016
Обявяване на: 2016-04-19
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в село Антон, община Антон, област Софийска, с площ 599 /петстотин деветдесет и девет/ кв.м., който по действащия регулационен план на селото, одобрен ...

Къща Антон

Къща Антон

Цена: 35700.00 лв.

Населено място: Антон
Квадратура 172 кв.м.

ОБЩИНА АНТОН
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 18.03.2016 до 18.04.2016
Обявяване на: 2016-04-19
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в село Антон, община Антон, област Софийска, с площ 599 /петстотин деветдесет и девет/ кв.м., който по действащия регулационен план на селото, одобрен ...

Къща Трудовец

Цена: 15120.00 лв.

Населено място: Трудовец
Квадратура 35 кв.м.

община Ботевград,област Софийска, махала, Манастирица
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 19.03.2016 до 19.04.2016
Обявяване на: 2016-04-20
1/2 идеална част от Урегулиран поземлен имот III-156 (трети, отреден за имот планоснимачен номер сто петдесет и шести), находящ се в кв.5 (пети) по плана на с.Трудовец, община Ботевград, о ...

Къща Скравена

Къща Скравена

Цена: 41400.00 лв.

Населено място: Скравена
Квадратура 59 кв.м.

община Ботевград, област Софийска,ул."Васил Вунчев"№ 16
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 19.03.2016 до 19.04.2016
Обявяване на: 2016-04-20
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ III-171 (парцел трети за имот сто седемдесет и първи) в кв.5 (пети) по плана на с.Скравена, община Ботевград, област София, с площ  от 1 650 (хиляда шестстотин и п ...

Къща Трудовец

Къща Трудовец

Цена: 71000.00 лв.

Населено място: Трудовец
Квадратура 90 кв.м.

община Ботевград,област Софийска, ул."Сан Стефано"№ 7
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 19.03.2016 до 19.04.2016
Обявяване на: 2016-04-20
1.Урегулиран поземлен имот ІХ-1209 /девети за имот планоснимачен номер хиляда двеста и девети/, находящ се в квартал 104/сти и четвърти/ по плана на село Трудовец, община Ботевград, Софийс ...

Къща Новачене

Къща Новачене

Цена: 27360.00 лв.

Населено място: Новачене
Квадратура 52 кв.м.

община Ботевград, област Софийска
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 19.03.2016 до 19.04.2016
Обявяване на: 2016-04-20
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XІІІ-536 /тринадесети за имот планоснимачен номер петстотин тридесет и шести/, находящ се в кв.70 /седемдесети/ по плана на с.Новачене, Община Ботевград, с урегули ...

Къща БОТЕВГРАД

Къща БОТЕВГРАД

Цена: 62240.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 135 кв.м.

област Софийска,ул."Капитан Ушаков"№ 46
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 19.03.2016 до 19.04.2016
Обявяване на: 2016-04-20
Урегулиран поземлен имот XVIII (осемнадесети, находящ се в кв.199 (сто деветдесет и девет) по плана на гр.Ботевград, община Ботевград, област София, ул."Капитан Ушаков"№ 46, с урегулирана ...

Къща ИХТИМАН

Къща ИХТИМАН

Цена: 68000.00 лв.

Населено място: ИХТИМАН
Квадратура 240 кв.м.

УЛ. АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ №18
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 13.03.2016 до 13.04.2016
Обявяване на: 2016-04-14
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /дворно място/ с уредени регулационни сметки, с площ 1074 /хиляда седемдесет и четири/ квадратни метра, находящ се в град Ихтиман, ул. „Алеко Константинов” № 18, о ...

Къща Банкя

Къща Банкя

Цена: 143554.00 лв.

Населено място: Банкя
Квадратура 130 кв.м.

ул. Ал. Стамболисйки № 52Б
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 11.03.2016 до 11.04.2016
Обявяване на: 2016-04-12
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в град Банкя, Столична Община, област София, Район Банкя, ул. Александър Стамболийски №52Б /петдесет и две, буква Б/, означен по актуална скица като УП ...

Къща Бистрица

Къща Бистрица

Цена: 351000.00 лв.

Населено място: Бистрица
Квадратура 129 кв.м.

ул. Сълзица № 20, къща 24
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 11.03.2016 до 11.04.2016
Обявяване на: 2016-04-12
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IX – 2238 /девети, отреден за имот с планоснимачен номер две хиляди двеста тридесет и осем/ от квартал 5Г (пет, буква ,,Г’’) по плана на село Бистрица, целият с п ...

Къща САМОКОВ

Къща САМОКОВ

Цена: 55080.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 61 кв.м.

област Софийска, ул."България"№ 40
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 14.03.2016 до 14.04.2016
Обявяване на: 2016-04-15
Двуетажна жилищна сграда-източен близнак със застроена площ от 61 (шестдесет и един) кв.м. и сидентификатор 65231.904.408.1 (шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и една точка деветстоти ...

Къща Райово

Къща Райово

Цена: 91680.00 лв.

Населено място: Райово
Квадратура 59 кв.м.

община Самоков, област Софийска,
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 14.03.2016 до 14.04.2016
Обявяване на: 2016-04-15
Дворно място, находящо се в с. Райово, община Самоков, област София, цялото с площ от 946 (деветстотин четиридесет и шест) кв. метра по нотариален акт, а по скица с урегулирана площ от 100 ...

Къща Алино

Къща Алино

Цена: 86880.00 лв.

Населено място: Алино
Квадратура 62 кв.м.

община Самково, област Софийска
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 14.03.2016 до 14.04.2016
Обявяване на: 2016-04-15
Поземлен имот с площ от 893 (осемстотин деветдесет и три) кв. метра, находящ се в село Алино, община Самоков, област София, представляващ по регулационния план на селото от 1979г. - имот п ...

Къща САМОКОВ

Къща САМОКОВ

Цена: 214050.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 82 кв.м.

ул."НЕОФИТ РИЛСКИ" №18, гр.Самоков
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 14.03.2016 до 14.04.2016
Обявяване на: 2016-04-15
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 65231.909.229 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Самоков, Софийска област, одобрени със Заповед №РД-18-3/27.01.2005г. на АГКК, с адрес ...

Къща САМОКОВ

Къща САМОКОВ

Цена: 214050.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 82 кв.м.

ул."НЕОФИТ РИЛСКИ" №18, гр.Самоков
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 14.03.2016 до 14.04.2016
Обявяване на: 2016-04-15
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 65231.909.229 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Самоков, Софийска област, одобрени със Заповед №РД-18-3/27.01.2005г. на АГКК, с адрес ...

Къща Кокаляне

Къща Кокаляне

Цена: 157500.00 лв.

Населено място: Кокаляне
Квадратура 177 кв.м.

с. Кокаляне, ул. "Димитър Благоев" № 35
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 18.03.2016 до 18.04.2016
Обявяване на: 2016-04-19
НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в село Кокаляне, обл. София, Столична община, административен район „Панчарево“, ул. „Димитър Благоев“ № 35, местност „ Бяла нива – Кокалянско ханче“ ...

Къща Живково

Къща Живково

Цена: 17289.60 лв.

Населено място: Живково
Квадратура 100 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 04.03.2016 до 04.04.2016
Обявяване на: 2016-04-05
ДВОРНО МЯСТО С ПЛОЩ ОТ 1647 КВ.М. В КВ.27 ПО ПЛАНА С.ЖИВКОВО С ПЛОЩ НА УПИ С 1230 КВ.М. И НЕУРЕДЕНИ РУГУЛАЦИОННИ СМЕТКИ ЗА 444 КВ.М.,ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА ...

Къща ИХТИМАН

Къща ИХТИМАН

Цена: 165450.00 лв.

Населено място: ИХТИМАН
Квадратура 120 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 04.03.2016 до 04.04.2016
Обявяване на: 2016-04-05
УПИ С ПЛОЩ ОТ 547 КВ.М. НАХОДЯЩ СЕ В ГР. ИХТИМАН, УЛ. ЕЛЕДЖИК № 11 ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В НЕГО МАСИВНА ДВУЕТАЖНА СГРАДА СЪС ЗП ОТ 120 КВ.М. И РАЗГЪНАТА ПЛОЩ ОТ 320 КВ.М. ...

Къща Банкя

Къща Банкя

Цена: 141600.00 лв.

Населено място: Банкя
Квадратура 189 кв.м.

ул. „Бели брег“ № 12-А
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 29.02.2016 до 29.03.2016
Обявяване на: 2016-03-30
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ Iа-704 /първи индекс „а“ за имот седемстотин и четири/, находящ се в град Банкя, квартал 5 /пет/, по плана на в.з. Бели брег, област „София, Столична община, на ул ...

Къща Мрамор

Къща Мрамор

Цена: 364500.00 лв.

Населено място: Мрамор
Квадратура 320 кв.м.

с. „Мрамор, СО, район „Връбница“, на ул. „Иван Вазов“ № 49 /четиридесет и девет/
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 29.02.2016 до 29.03.2016
Обявяване на: 2016-03-30
ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, построена до степен „груб строеж“, находяща се в с. „Мрамор, СО, район „Връбница“, на ул. „Иван Вазов“ № 49 /четиридесет и девет/, застроена на 160.80 /сто и шест ...

Къща Правец

Къща Правец

Цена: 73344.00 лв.

Населено място: Правец
Квадратура 58 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 29.02.2016 до 29.03.2016
Обявяване на: 2016-03-30
ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС ЗП ОТ 58 КВ.М., СЪСТОЯЩА СЕ ОТ ДВА ЕТАЖА И ВТОРОСТЕПЕННА СГРАДА НА ЕДИН ЕТАЖ СЪС ЗП ОТ 55 КВ.М.ПОСТРОЕНА ВЪРХУ ДЪРЖАВНА ЗЕМЯ ...

Къща Нови Искър

Къща Нови Искър

Цена: 90000.00 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 47 кв.м.

с. Локорско, ул. Цветан Пешев № 12
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 29.02.2016 до 29.03.2016
Обявяване на: 2016-03-30
Подписаната Ренета Милчева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. №790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл.487 от ГПК, по искане на взискателя УНИКРЕДИТ Б ...

Къща Правец

Къща Правец

Цена: 86400.00 лв.

Населено място: Правец
Квадратура 81 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 28.02.2016 до 28.03.2016
Обявяване на: 2016-03-29
...

Евтини имоти от ЧСИ Божурище?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти божурище имоти божурище имоти в божурище апартаменти в божурище божурище имоти чси божурище апартаменти божурище имоти община божурище къщи в божурище евтини къщи в божурище