Чси Имоти > Божурище > Земеделска земя

ЧСИ Божурище

Всички имоти Земеделска земя в Божурище от ЧСИ

Няма резултати за Земеделска земя в Божурище, вижте резултати за Земеделска земя в окръжен съд Софийски окръжен

Земеделска земя Елешница

Цена: 21000.00 лв.

Населено място: Елешница
Квадратура 5270 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 25.03.2016 до 25.04.2016
Обявяване на: 2016-04-26
½ (една втора) идеална част от ИМОТ № 090197, находящ се в землището на с. Елешница, ЕКАТТЕ 34120, местността „ГОРНИ ГАВНОС“, община Елин Пелин, обл. Софийска, с площ от 5,270 дка, начин н ...

Земеделска земя Банкя

Земеделска земя Банкя

Цена: 60000.00 лв.

Населено място: Банкя
Квадратура 1689 кв.м.

местност "Суровако"
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 18.03.2016 до 18.04.2016
Обявяване на: 2016-04-19
НЕДВИЖИМ ИМОТ, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 001019 /хиляда и деветнадесети/, находящ се в землището на Михайлово, СО, район Банкя, местност "Суровако", с ЕКАТТЕ 99142 /девет, девет, едно ...

Земеделска земя Лозен

Земеделска земя Лозен

Цена: 128512.50 лв.

Населено място: Лозен
Квадратура 4260 кв.м.

с. Лозен, район Панчарево, местността "Варовита"
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 15.03.2016 до 15.04.2016
Обявяване на: 2016-04-18
НЕЗАСТРОЕН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /земеделска земя - нива/, находящ се в гр.София, в землището на с.Лозен, ЕКАТТЕ 99189, район Панчарево, местността „Варовита“, съставлящ имот № 234012 /две, три, ч ...

Земеделска земя Панчарево

Земеделска земя Панчарево

Цена: 41250.00 лв.

Населено място: Панчарево
Квадратура 1200 кв.м.

ул. Златна ябълка 42
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 15.03.2016 до 15.04.2016
Обявяване на: 2016-04-18
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че по искане на взискателя "Момчил Момчилов" ЕООД, и съгласно чл. чл. 487 – 497 ГПК, от 15.03.2016 г. до 15.04.2016 г. включително, приключваща в края на раб ...

Земеделска земя Мало Бучино

Земеделска земя Мало Бучино

Цена: 59250.00 лв.

Населено място: Мало Бучино
Квадратура 19805 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 02.03.2016 до 04.04.2016
Обявяване на: 2016-04-05
НИВА ...

Земеделска земя Мрамор

Земеделска земя Мрамор

Цена: 23625.00 лв.

Населено място: Мрамор
Квадратура 3216 кв.м.

м. Банишора
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 29.02.2016 до 29.03.2016
Обявяване на: 2016-03-30
Подписаната Ренета Милчева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. №790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл.494, ал.2 ГПК във връзка с чл.487 от ГПК, по ис ...

Земеделска земя Врачеш

Цена: 26100.00 лв.

Населено място: Врачеш
Квадратура 2129 кв.м.

с.Врачеш, община Ботевград, област Соифйиска
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 24.02.2016 до 24.03.2016
Обявяване на: 2016-03-25
Поземлен имот – използв. ливада с площ от 2.129 дка (два декара сто двадесет и девет кв. метра), пета категория, имот № 074030 (седемдесет и четири хиляди и тридесет) по скица – проект, в ...

Земеделска земя БОТЕВГРАД

Земеделска земя БОТЕВГРАД

Цена: 0.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 0 кв.м.

област Софийска,местност Чеканица и местност Рудешки дол
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 24.02.2016 до 24.03.2016
Обявяване на: 2016-03-25
1/2 идеална част от нива от 0.191 дка (сто деветдесет и един квадратни метра), шеста категория, местност „Чеканица”, имот № 103.23 (едно, нула, три, точка две, три) по плана на новообразув ...

Земеделска земя Нови Искър

Земеделска земя Нови Искър

Цена: 7500.00 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 7860 кв.м.

село Чепинци
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 23.02.2016 до 23.03.2016
Обявяване на: 2016-03-24
½ от Земеделска територия - НИВА, с площ от 7.860 дка (седем декара и осемстотин и шестдесет квадратни метра), седма категория,находяща се в местност "Чифлико",представляваща имот 062013 ( ...

Земеделска земя Драговищица

Цена: 15200.00 лв.

Населено място: Драговищица
Квадратура 8435 кв.м.

област Софийска,
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 16.02.2016 до 16.03.2016
Обявяване на: 2016-03-17
НИВА, находящ се в землището на махала „Батковци” с. Драговищица с ЕКАТТЕ 99143, община Костинброд, област Софийска, в местността „Бакийна локва”, с площ по скица от 8.435/ осем дка четири ...

Земеделска земя Драговищица

Земеделска земя Драговищица

Цена: 0.00 лв.

Населено място: Драговищица
Квадратура 0 кв.м.

община Костинброд, област Софийска
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 16.02.2016 до 16.03.2016
Обявяване на: 2016-03-17
1.    1/2 идеална част от Поземлен имот с площ от 5 848.00 кв. метра, находящ се в землището на с.Батковци, ЕКАТТЕ 99143, с начин на трайно ползване Нива, трета категория, местност „Куката ...

Земеделска земя Опицвет

Земеделска земя Опицвет

Цена: 61200.00 лв.

Населено място: Опицвет
Квадратура 0 кв.м.

община Костинброд,област Софийска
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 16.02.2016 до 16.03.2016
Обявяване на: 2016-03-17
3.Урегулиран поземлен имот с площ от 680.00 /шестстотин и осемдесет/ кв. метра, в землището на с. Опицвет, община Костинброд, област София, находящ се в строителните граници на населеното ...

Земеделска земя Петърч

Земеделска земя Петърч

Цена: 45000.00 лв.

Населено място: Петърч
Квадратура 32 кв.м.

община Костинброд,област Софийска
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 16.02.2016 до 16.03.2016
Обявяване на: 2016-03-17
Нива, четвърта категория, представляваща поземлен имот с планоснимачен №037122 (тридесет и седем хиляди сто двадесет и две), за който имот е отреден парцел 122 (сто двадесет и две) от маси ...

Земеделска земя Петърч

Земеделска земя Петърч

Цена: 1020.00 лв.

Населено място: Петърч
Квадратура 0 кв.м.

община Костинброд,област Софийска
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 16.02.2016 до 16.03.2016
Обявяване на: 2016-03-17
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от  297 кв.м., находящ с в землището на с.Петърч, с ЕКАТТЕ 56215, общ. Костинброд, обл. Софийска, четвърта категория на земята при неполивни условия, в местността „Шав ...

Земеделска земя Владая

Земеделска земя Владая

Цена: 33450.00 лв.

Населено място: Владая
Квадратура 3545 кв.м.

местност "Ново село"
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 15.02.2016 до 15.03.2016
Обявяване на: 2016-03-16
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20128440402448 Подписаната Ирина Парапунова, Помощник- Частен съдебен изпълнител при ЧСИ Стоян Якимов, с рег. № 844 с район на действие ...

Земеделска земя Банкя

Земеделска земя Банкя

Цена: 104751.00 лв.

Населено място: Банкя
Квадратура 1593 кв.м.

с. Градоман, местност "Вирове"
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 15.02.2016 до 15.03.2016
Обявяване на: 2016-03-16
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20128440400553 Подписаната Ирина Парапунова, Помощник- Частен съдебен изпълнител, при ЧСИ Стоян Якимов, с рег. № 844, с район на де ...

Земеделска земя Върбница

Земеделска земя Върбница

Цена: 64000.00 лв.

Населено място: Върбница
Квадратура 10816 кв.м.

местност "Кривата"
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 15.02.2016 до 15.03.2016
Обявяване на: 2016-03-16
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20128440401773 Подписаната Ирина Парапунова, Помощник- Частен съдебен изпълнител, при Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район н ...

Земеделска земя Кокаляне

Земеделска земя Кокаляне

Цена: 33600.00 лв.

Населено място: Кокаляне
Квадратура 3048 кв.м.

местност "Високата круша"
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 15.02.2016 до 15.03.2016
Обявяване на: 2016-03-16
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20128440400688 Подписаната Ирина Парапунова, Помощник- Частен съдебен изпълнител при ЧСИ Стоян Якимов, с район на действие Софийски г ...

Земеделска земя Нови Искър

Земеделска земя Нови Искър

Цена: 43200.00 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 2702 кв.м.

с. Световрачене, местност "Крушата"
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 08.02.2016 до 08.03.2016
Обявяване на: 2016-03-09
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20138440401478 Подписаната Ирина Парапунова, Помощник- Частен съдебен изпълнител при ЧСИ Стоян Якимов, с район на действие Софийски гра ...

Земеделска земя Нови Искър

Земеделска земя Нови Искър

Цена: 40500.00 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 2519 кв.м.

с. Световрачене, местност "Кушата"
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 08.02.2016 до 08.03.2016
Обявяване на: 2016-03-09
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20138440401478 Подписаната Ирина Парапунова, Помощник- Частен съдебен изпълнител при ЧСИ Стоян Якимов, с район на действие Софийски гра ...

Земеделска земя Плана

Земеделска земя Плана

Цена: 14001.00 лв.

Населено място: Плана
Квадратура 3483 кв.м.

с.Плана, м.Старчин валог
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 28.01.2016 до 28.02.2016
Обявяване на: 2016-02-29
Подписаната Ренета Милчева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. №790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл.494, ал.2 ГПК във връзка с чл.487 от ГПК, по ис ...

Земеделска земя САМОКОВ

Земеделска земя САМОКОВ

Цена: 763560.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 14608 кв.м.

местност "КУЕНДЖИЙСКО", КРАЙ пътя за к.к.БОРОВЕЦ
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 10.02.2016 до 10.03.2016
Обявяване на: 2016-03-11
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 65231.918.183, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-3/27.01.2005г. на ИД на АК, изменена със Заповед №КД-14-2 ...

Земеделска земя Банкя

Земеделска земя Банкя

Цена: 353775.00 лв.

Населено място: Банкя
Квадратура 6998 кв.м.

гр. Банкя, Столична община, в землището на кв. Михайлово, местността ГАБЕР
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 22.01.2016 до 22.02.2016
Обявяване на: 2016-02-23
Нива, находяща се в гр. Банкя, Столична община, в землището на кв. Михайлово, цялата с площ от 7 (седем) дка, осма категория, местността ГАБЕР, представляваща имот № 016038 (нула едно шест ...

Земеделска земя Продановци

Земеделска земя Продановци

Цена: 50475.00 лв.

Населено място: Продановци
Квадратура 1520 кв.м.

местност "КЕРЕМИДАРНА", землища с.Продановци, община Самоков
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 29.01.2016 до 29.02.2016
Обявяване на: 2016-03-01
: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – НИВА с площ от 1520кв.м. /хиляда петстотин и двадесет кв.м./, осма категория, с номер 110003 /сто и десет хиляди и три/, находящ се в местността „КЕРЕМИДАРНА” в землище ...

Земеделска земя Лозен

Земеделска земя Лозен

Цена: 5310.00 лв.

Населено място: Лозен
Квадратура 1416 кв.м.

с. Лозен, м. Крушите
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 22.01.2016 до 22.02.2016
Обявяване на: 2016-02-23
2/3 /две трети/ идеални части от Поземлен имот с идентификатор 44063.6218.75 /четири, четири, нула, шест, три, точка, шест, две, едно, осем, точка, седем, пет/ по скица №41515/19.12.2011г. ...

Земеделска земя Лозен

Земеделска земя Лозен

Цена: 3438.75 лв.

Населено място: Лозен
Квадратура 917 кв.м.

с. Лозен, м. Крушите
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 22.01.2016 до 22.02.2016
Обявяване на: 2016-02-23
Подписаната Ренета Милчева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. №790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл.487 от ГПК, по искане на взискателя ГЕОРГИ ЦВЕТ ...

Земеделска земя Лозен

Земеделска земя Лозен

Цена: 3000.00 лв.

Населено място: Лозен
Квадратура 800 кв.м.

с. Лозен, м. Кошарите
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 22.01.2016 до 22.02.2016
Обявяване на: 2016-02-23
Подписаната Ренета Милчева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. №790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл.487 от ГПК, по искане на взискателя ГЕОРГИ ЦВЕТ ...

Земеделска земя Лозен

Земеделска земя Лозен

Цена: 7477.50 лв.

Населено място: Лозен
Квадратура 1994 кв.м.

с. Лозен, м. Блазна
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 22.01.2016 до 22.02.2016
Обявяване на: 2016-02-23
Подписаната Ренета Милчева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. №790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл.487 от ГПК, по искане на взискателя ГЕОРГИ ЦВЕТ ...

Земеделска земя Лозен

Земеделска земя Лозен

Цена: 11910.00 лв.

Населено място: Лозен
Квадратура 1191 кв.м.

с. Лозен, м. Суходол
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 22.01.2016 до 22.02.2016
Обявяване на: 2016-02-23
Подписаната Ренета Милчева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. №790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл.487 от ГПК, по искане на взискателя ГЕОРГИ ЦВЕТ ...

Земеделска земя Лозен

Земеделска земя Лозен

Цена: 27070.00 лв.

Населено място: Лозен
Квадратура 2707 кв.м.

с. Лозен, м. Янино Раске
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 22.01.2016 до 22.02.2016
Обявяване на: 2016-02-23
Подписаната Ренета Милчева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. №790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл.487 от ГПК, по искане на взискателя ГЕОРГИ ЦВЕТ ...

Евтини имоти от ЧСИ Божурище?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти божурище имоти божурище имоти в божурище апартаменти в божурище божурище имоти чси божурище апартаменти божурище имоти община божурище къщи в божурище евтини къщи в божурище