Хотел в гр. Велико Търново за 360720.00 лв.

Имоти > Имоти от чси гр. Велико Търново > Хотел

Хотел в гр. Велико Търново

Допълнителна информация

  Начална цена: 360720.00 лв.
  Окръжен съд: Велико Търново
  Квадратура: 1669 кв.м.
  Срок: от 16.01.2022 до 16.02.2022
  Обявяване: 2022-02-17
  Адрес: гр.Велико Търново, ул.Козлуджа №2
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за гр. Велико Търново
Всички имоти на ЧСИ

ОБЩЕЖИТИЕ, представляващо САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10447.502.147.1.4 по КККР на гр.Велико Търново, одобрени със Заповед РД – 18 – 86/19.09.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Велико Търново, п.к. 5000, ул.“Козлуджа“номер2/две/, етаж 0/нула/, който СО се намира на кота +-0,00/нула/ - офис и рецепция, на кота +3,90/три цяло и деветдесет стотни/, на кота +6,75/шест цяло и седемдесет и пет стотни/, на кота +9,6 0 /девет цяло и шестдесет стотни/, и на кота +12,45/дванадесет цяло и четиридесет и пет стотни/, в Сграда номер1/едно, разположена в ПИ с идентификатор 10447.502.147, с предназначение на СО: Друг вид СО в сграда, на пет нива, с обща застроена площ от 1 669,12 кв.м. /хиляда шестстотин шестдесети девет цяло идванадсет стотни/ кв.м., от който СО: ПЪРВО НИВО/офис и рецепция, на кота +-0,00/нула/, със застроена площ от 58,98 кв.м. /петдесет и осем цяло и деветдесет и осем стотни кв.метра/, при съседни СО в сградата: на същия - няма, под обекта - 10447.502.147.1.3, над обекта – няма; ВТОРО НИВО, на кота +3,90/плюс три цяло и деветдесет стотни/, със застроена площ от 399,07 кв.м./триста деветдесети девет цяло и седем стотни кв.метра/, при съседни СО в сградата: на същия етаж – няма, под обекта - 10447.502.147.1.1, над обекта – няма; ТРЕТО НИВО, на кота +6.75/плюс шест и седемдесет и пет стотни /, със застроена площ от 403.69 кв.м./четиристотин и три цяло и шестедест и девет стотни кв.метра/, при съседни СО в сградата: на същия етаж – няма, над обекта – няма, под обекта – няма; ЧЕТВЪРТО НИВО, на кота +9,60 /плюс девет цяло и шестдесет стотни/, със застроена площ от 403.69 кв.м./четиристотни и три цяло и шестедест и девет стотни кв.метра/, при съседни СО в сградата: на същия етаж – няма , над обекта – няма, под обекта – няма; и ПЕТО НИВО, на кота +12,45 /плюс дванадест цяло и четиридест и пет стотни/, със застроена площ от 403.69 кв.м./четиристотни и три цяло и шестедест и девет стотни кв.метра/, при съседни СО в сградата: на същия етаж – няма, над обекта – няма, под обекта – няма, както и съответните на този имот 55.6275%/петдесет и пет цяло шест хиляди двеста седемдесет и пет десетохилядни процента/ идеални части, равняващи се на 95,58/дeветдесeт и пет цяло и петдесет и осем стотни/ кв.м. и съответните на застроената площ на имота идеални части от правото на строеж върху ПИ с идентификатор 10447.502.147, ведно с 55.6275% /петдесет и пет цяло шест хиляди двеста седемдесет и пет десетохилядни процента/ идеални части, представляващи 1365/1803/ хиляда триста шестдесет и пет върху хиляда осемстотин и три / идеални части от правото на собственост върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.502.147, по КККР на гр.Велико Търново, одобрени със Заповед РД – 18 – 86/19.09.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес ан ПИ: гр. гр. Велико Търново, п.к. 5000, ул.“Козлуджа“номер2/две/, с площ на целия поземлен имот от 1 803 кв.м./хиляда осемстотни и три кв.метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана и начин ан трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, номер по предходен план: квартал 15, парцел XXIII, при съседи на ПИ: поземлени имоти с идентификатори 10447.502.229, 10447.502.197, 10447.502.196 и 10447.502.198.

Продава Хотел в гр. Велико Търново за 360720.00 лв. на търг от ЧСИ