Склад в гр. Велико Търново за 28800.00 лв.

Имоти > Имоти от чси гр. Велико Търново > Склад

Склад в гр. Велико Търново

Допълнителна информация

  Начална цена: 28800.00 лв.
  Окръжен съд: Велико Търново
  Квадратура: 250 кв.м.
  Срок: от 16.01.2022 до 16.02.2022
  Обявяване: 2022-02-17
  Адрес: гр.Велико Търново, ул.Козлуджа №2
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за гр. Велико Търново
Всички имоти на ЧСИ

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10447.502.147.1.2 по КККР на гр.Велико Търново, одобрени със Заповед РД – 18 – 86/19.09.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Велико Търново, п.к. 5000, ул.“Козлуджа“номер2/две/, етаж -1/минус едно/, който СО се намира на кота -2,70/минус две цяло и седемдесет стотни/ в Сграда номер1/едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 10447.502.147, с предназначение на самостоятелния об ект: За склад, на едно ниво, със застроена площ от 250,14 /двеста и петдесет цяло и четиринадесет стотни/ кв.метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – СО с идентификатор 10447.502.147.1.1, под обекта – няма, над обекта - СО с идентификатор 10447.502.147.1.1, както и съответните на този имот 3,3346 %/три цяло три хиляди триста четиридести шест десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и съответните на застроената площ на имота идеални части от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор СО с идентификатор 10447.502.147, ведно с 3,3346 %/три цяло три хиляди триста четиридесет и шест десетохилядни процента/ идеални части представляващи 60/1803/шестдесет върху хиляда осемстотин и три/ идеални части от правато на собственост върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.502.147, по КККР на гр.Велико Търново, одобрени със Заповед РД – 18 – 86/19.09.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес ан ПИ: гр. гр. Велико Търново, п.к. 5000, ул.“Козлуджа“номер2/дви, с площ на целия поземлен имот от 1 803 кв.м./хиляда осемстотин и три кв.метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана и начин ан трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, номер по предходен план: квартал 15, парцел XXIII, при съседи на ПИ: поземлени имоти с идентификатори 10447.502.229, 10447.502.197, 10447.502.196 и 10447.502.198.

Продава Склад в гр. Велико Търново за 28800.00 лв. на търг от ЧСИ