Производствен имот в гр. Гулянци за 57816.00 лв.

Имоти > Имоти от чси гр. Гулянци > Производствен имот

Производствен имот в гр. Гулянци

Допълнителна информация

  Начална цена: 57816.00 лв.
  Окръжен съд: Плевен
  Квадратура: 2004 кв.м.
  Срок: от 15.11.2022 до 15.12.2022
  Обявяване: 2022-12-16
  Адрес:
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за гр. Гулянци
Всички имоти на ЧСИ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 18099.401.1738 (осемнадесет хиляди деветдесет и девет, точка, четиристотин и едно, точка, хиляда седемстотин тридесет и осем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Гулянци, обл.Плевен, одобрени със заповед номер РД-18-6/26.02.2007 г. на изпълнителния дериктор на АГКК, с адрес на поземления имот: "Г.С.Раковски", с площ от 2004 кв.м. (две хиляда и четири квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползва не: ниско застрояване (до 10 м), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал 162 (сто шестдесет и втори), парцел II (две римско), при съседи: имот с идентификатор номер 18099.401.2230, имот с идентификатор номер 18099.401.2134, имот с идентификатор номер 18099.401.1737, заедно с построената в него СГРАДА, с идентификатор номер 18099.401.1738.1 (осемнадесет хиляди деветдесет и девет, точка, четиристотин и едно, точка, хиляда седемстотин тридесет и осем, точка, едно), със застроена площ от 15 кв.м. (петнадесет квадратни метра), брой етажи: 1 (един), предназначение: СГРАДА ЗА ТЪРГОВИЯ.

Продава Производствен имот в гр. Гулянци за 57816.00 лв. на търг от ЧСИ