Производствен имот в гр. Добрич за 89280.00 лв.

Имоти > Имоти от чси гр. Добрич > Производствен имот

Производствен имот в гр. Добрич

Допълнителна информация

  Начална цена: 89280.00 лв.
  Окръжен съд: Добрич
  Квадратура: 323 кв.м.
  Срок: от 19.08.2022 до 19.09.2022
  Обявяване: 2022-09-20
  Адрес: бул."25-ти септемрви" №49
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за гр. Добрич
Всички имоти на ЧСИ

Недвижим имот, находящ се в град Добрич, община Добрич, с административен адрес: бул.25-ти септември“ номер 49/четиридесет и девет/, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 323 кв.м./триста двадесет и три квадратни метра/ с идентификатор 72624.611.233/седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, едно, точка, две, ри, три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповер ДР-18-15/12.05.2005г на изпълнителния директор на АГКК, п оследно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със Заповед КД-14-08-Д-986/24.07.2006г на началника на СГКК-Добрич, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за дърводобивната и дървообработващата промишленост, с номер по предходен план: 611.211, при граници и съседи: 72624.611.234, 72624.611.232, 72624.611.210, ведно с построената в имота СГРАДА със застроена площ от 310 кв.м./триста и десет квадратни метра/ с идентификатор 72624.611.233.1/седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, едно, точка, две, три, три, точка, едно/, брой етажи: 1/един/ с предназначение: складова база, склад;  Описание:Описание:Оценяваният имот се намира по ул. „Генерал Т. Кантарджиев“, а административният адрес е бул. “25-ти септември” номер 49 в промишлена зона “Север” на гр. Добрич.  Наоколо са изградени предимно складове за съхранение на стоки, машини и автомобили. Промишлената сграда е масивна, монолитна с бетонови основи, колони, пояси и греди. Носещи стени-тухлени, покрив плосък от панелни платна, покрити с битум и ламарина, дограма метална с метални рамки на прозорци и метални портални врати – 4 броя, с размери 5,40х4,40м. Обособени са и две входни единични метални врати. Сградата е снабдена с ел. инсталация, ВиК инсталация няма. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Договорна ипотека номер 121, том 5, дв.вх.рег.номер 11181 от 30.07.2008г на СВ Добрич, подновена с Акт номер 172, том 3, дв.вх.рег.номер 4987 от 27.06.2018г на СВ Добрич;  Възбрана, вписана под номер 45, том 2, дв.вх.рег.номер 4448 от 10.05.2011г на СВ Добрич, Възбрана, вписана под номер 147, том 1, дв.вх.рег.номер 2418  от 24.02.2012г, Възбрана, вписана под номер 42, том 3, дв.вх.рег.номер 3917 от 27.05.2021г на СВ Добрич.

Продава Производствен имот в гр. Добрич за 89280.00 лв. на търг от ЧСИ