Производствен имот в гр. Добрич за 117360.00 лв.

Имоти > Имоти от чси гр. Добрич > Производствен имот

Производствен имот в гр. Добрич

Допълнителна информация

  Начална цена: 117360.00 лв.
  Окръжен съд: Добрич
  Квадратура: 2141 кв.м.
  Срок: от 19.08.2022 до 19.09.2022
  Обявяване: 2022-09-20
  Адрес:
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за гр. Добрич
Всички имоти на ЧСИ

Недвижим имот, находящ се в град Добрич, община Добрич, с административен адрес: бул.“Трети март“ номер 102 /сто и две/, представляващ поземлен имот с площ от 2055 кв.м./две хиляди петдесет и пет квадратни метра/ - по скица, а съгласно акт за собственост 2141 кв.м./две хиляди сто четиридесет и един квадратни метра/ с идентификатор 72624.634.20 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, три, четири, точка, две, нула/ по кадастралната карта и кадастралните регис три на град Добрич, одобрени със Заповер ДР-18-15/12.05.2005г на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със Заповед КД-14-08-Д-776/08.06.2006г на началника на СГКК-Добрич, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за хранително-вкусовата промишленост, с номер по предходен план: III, квартал: 20, парцел: XX, при граници и съседи: 72624.634.4, 72624.634.3, 72624.634.19, 72624.634.18., ведно с построената в имота СГРАДА със застроена площ от 537 кв.м./петстотин тридесет и седем квадратни метра/ с идентификатор 72624.634.20.1 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, три, четири, точка, две, нула, точка, едно/ , брой етажи: 1/един/ с предназначение: промишлена сграда  Описание:Оценяваният имот се намира по второстепенна улица с изход на бул.“Трети март“, а адмиинистративният адрес е бул. “Трети март” номер 102 в промишлена зона “Запад” на гр. Добрич.Поземленият имот е ограден от всички страни, към улицата е с масивна ограда-тухлен измазан зид с височина от 2,00м., Промишлената сграда е с масивна конструкция-бетонови основи и колони, носещи стени-тухлени, покрив скатен, дограма метална за входни врати, за прозорци –ПВЦ дограма. Трите врати са портални метални с размери 5,40х4,40м., едната е подменена с ролетна ПВЦ щора,  Обособени са две части в сградата-западна и източна и между тях складово помещение. Общо добро състояние на сградата към момента на огледа.  Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Договорна ипотека номер 121, том 5, дв.вх.рег.номер 11181 от 30.07.2008г на СВ Добрич, подновена с Акт номер 172, том 3, дв.вх.рег.номер 4987 от 27.06.2018г на СВ Добрич;  Възбрана, вписана под номер 45, том 2, дв.вх.рег.номер 4448 от 10.05.2011г на СВ Добрич, Възбрана, вписана под номер 147, том 1, дв.вх.рег.номер 2418  от 24.02.2012г, Възбрана, вписана под номер 42, том 3, дв.вх.рег.номер 3917 от 27.05.2021г на СВ Добрич.

Продава Производствен имот в гр. Добрич за 117360.00 лв. на търг от ЧСИ