Парцел в с. Червенци за 5330.40 лв.

Имоти > Имоти от чси с. Червенци > Парцел

Парцел в с. Червенци

Допълнителна информация

  Начална цена: 5330.40 лв.
  Окръжен съд: Варна
  Квадратура: 1130 кв.м.
  Срок: от 27.09.2022 до 27.10.2022
  Обявяване: 2022-10-28
  Адрес:
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за с. Червенци
Всички имоти на ЧСИ

Недвижим имот, находящ се в с. Червенци, общ. Вълчи дол, обл. Варна представляващ УПИ номер IV - 236/ четири - двеста тридесет и шест/ с площ от 1130 кв.м./ хиляда сто и тридесет/ в кв.64/ шестдесет и четири/, по плана на селото, при граници: улица, УПИ номер V-236 и УПИ номер VI-236, а по скица на АГКК представлява Поземлен имот с идентификатор 80529.501.381 /осем нула пет две девет точка пет нула едно точка три осем едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед Р Д-18-56/24.01.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в село Червенци, общ. Вълчи дол, обл. Варна с площ 1130 /хиляда сто и тридесет/ кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана,  начин на трайно ползване: ниско застрояване / до 10 /десет/м/, граници и съседи:  80529.501.1020,  80529.501.380,  80529.501.383,  80529.501.382

Продава Парцел в с. Червенци за 5330.40 лв. на търг от ЧСИ