Парцел в с. Бояна за 8804.80 лв.

Имоти > Имоти от чси с. Бояна > Парцел

Парцел в с. Бояна

Допълнителна информация

  Начална цена: 8804.80 лв.
  Окръжен съд: Варна
  Квадратура: 2741 кв.м.
  Срок: от 27.09.2022 до 27.10.2022
  Обявяване: 2022-10-28
  Адрес:
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за с. Бояна
Всички имоти на ЧСИ

Дворно място, находящо се в с. Бояна, община Вълчи Дол, област Варна с площ от 2220 кв.м. (две хиляди двеста и двадесет кв.м.), съставляващо поземлен имот No 60 (шестдесет), включен в УПИ No V-60 (пети-шестдесет) в кв. 45 (четиридесет и пети) по плана на село Бояна, община Вълчи Дол, област Варна, при граници по скица: от две страни улици, УПИ No I-62 и УПИ No XXX, а по скица на АГКК представлява поземлен имот с идентификатор номер 05978.501.60/ нула пет хиляди деветстотин седемдесет и осем точка петст отин и едно точка шестдесет, находящ се в с. Бояна, общ. Въчли дол, обл. Варна, с площ от 2741 кв.м./ две хиляди седемстотин четиридесет и един/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП: ниско застрояване/ до 10м./, номер по предходен план: 60/ шестдесет/ в кв. 45/ четиридесет и пет/, паржел V/пет/, при съседи: 05978.501.554, 05978.501.61, 05978.501.567, 05978.501.62.

Продава Парцел в с. Бояна за 8804.80 лв. на търг от ЧСИ