Парцел в с. Стефан Караджа за 1867.04 лв.

Имоти > Имоти от чси с. Стефан Караджа > Парцел

Парцел в с. Стефан Караджа

Допълнителна информация

  Начална цена: 1867.04 лв.
  Окръжен съд: Варна
  Квадратура: 420 кв.м.
  Срок: от 27.09.2022 до 27.10.2022
  Обявяване: 2022-10-28
  Адрес:
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за с. Стефан Караджа
Всички имоти на ЧСИ

1/4 /една четвърт/ идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VII-403 /седми- четиристотин и трети/, в квартал 46 /четиридесет и шест/ по плана на село Стефан Караджа, общ. Вълчи дол, обл. Варна, целият с площ от 1670 /хиляда шестстотин и седемдесет/кв.м., при граници на имота: УПИ I-402, УПИ II-403, УПИ IV-405, а по скица на АГКК представлява 1/4 /една четвърт/ идеална част от поземлен имот с идентификатор номер 69170.501.403/ шестдесет и девет хиляди сто и седемдесет точка петстотин и едно точка че тиристотин и три/, находящ се в с. Стефан Караджа, общ. Вълчи дол, обл. Варна, с площ от 1678 кв.м./ хиляда шестотин седемдесет и осем/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП: ниско застрояване/ до 10м./, номер по предходен план: квартал 46/ четиридесет и шест/, парцел: VII/седми/, при съседи: 69170.501.493, 69170.501.405, 69170.501.491, 69170.501.402, 69170.501.597.

Продава Парцел в с. Стефан Караджа за 1867.04 лв. на търг от ЧСИ