Парцел в с. Рогачево за 22000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси с. Рогачево > Парцел

Парцел в с. Рогачево

Допълнителна информация

  Начална цена: 22000.00 лв.
  Окръжен съд: Добрич
  Квадратура: 2000 кв.м.
  Срок: от 30.10.2020 до 30.11.2020
  Обявяване: 2020-12-01
  Адрес:
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за с. Рогачево
Всички имоти на ЧСИ

- Поземлен имот, находящ се в с. Рогачево, общ. Балчик, обл. Добрич, местността «Кара чаллък», с идентификатор 62788.35.102 /шест, две, седем, осем, осем, точка, три, пет, точка, едно, нула, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-73/15.09.2003г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот, е със Заповед КД-14-08-108/22.04.2008г. на Началника на СГКК – Добрич, с площ от 2000 кв.м. /две хиляди кв.м./, с Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, при съседи имоти с идентификатори: 62788.35.77, 62788.35.103, 62788.35.31 и 62788.31.38.  Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: 1. Възбрана, вписана в СВ гр. Балчик под № 120, том 1, дв.вх.рег. № 1476/28.06.2018г. по настоящото изпълнително дело.

Продава Парцел в с. Рогачево за 22000.00 лв. на търг от ЧСИ