Парцел в Божурец за 17352.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Божурец > Парцел

Парцел в Божурец

Допълнителна информация

  Начална цена: 17352.00 лв.
  Окръжен съд: Добрич
  Квадратура: 742 кв.м.
  Срок: 16.06.2020 до 16.07.2020
  Обявяване: 2020-07-17
  Адрес:
  ЧСИ: Лучия Тасева
  Телефон: 058 – 600313; 0 888 - 808 709
  Email: kstoyanova@luchiataseva.com

Всички имоти за Божурец
Всички имоти на ЧСИ Лучия Тасева

поземлен имот находящ се в село Божурец, общ. Каварна, обл. Добрич, с идентификатор №05009.511.637(нула, пет, нула, нула, девет, точка, пет, едно, едно, точка, шест, три, седем), с площ по акт за собственост от 742кв.м. (седемстотин четиридесет и два квадратни метра), а по скица с площ от 741кв.м. (седемстотин четиридесет и един квадратни метра), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-8/19.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изме нени със Заповед КД-14-08-1271/02.12.2013г. на Началника на СГКК - Добрич, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра), при граници и съседи: №05009.511.977; №05009.511.636; №05009.511.999; №05009.511.635; №05009.511.638 Описание: Поземленият имот се намира на първа линия на ската с отлична панорама. Отстои на 500м. oт брега и на 800м. oт голф игрище Tracian cliffs. Наоколо има изградени вилни сгради за сезонно обитаване. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Възбрана №9, книга възбрани, том 1, дв.вх.рег.№50/17.01.2019г.

Продава Парцел в Божурец за 17352.00 лв. на търг от ЧСИ