Парцел в Ракитово за 17280.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Ракитово > Парцел

Парцел в Ракитово

Допълнителна информация

  Начална цена: 17280.00 лв.
  Окръжен съд: Пазарджик
  Квадратура: 600 кв.м.
  Срок: 30.06.2019 до 30.07.2019
  Обявяване: 2019-07-31
  Адрес: м. Гущерица
  ЧСИ: Добромир Иванов Даскалов
  Телефон: 034 460 119
  Email: ddaskalov@lg-bg.com

Всички имоти за Ракитово
Всички имоти на ЧСИ Добромир Иванов Даскалов

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62004.11.726 (шест, две, нула, нула, четири, точка, едно, едно, точка, седем, две, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ракитово, общ. Ракитово, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-16/25.03.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на имота: м. Гущерица, площ: 600,00 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), стар идентификатор: 62004.11.700, но мер по предходен план: парцел: IV, при съседи: 62004.11.727, 62004.11.545, 62004.11.510, 62004.11.504. Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан, е в размер на 17 280,00 лв. (седемнадесет хиляди двеста и осемдесет лева), съставляваща 90 % от началната цена по първата продан, съгласно чл. 494, ал. 2, изр. 2 от ГПК, във вр. с чл. 485, ал. 4 от ГПК.

Продава Парцел в Ракитово за 17280.00 лв. на търг от ЧСИ