Офис в гр. Бургас за 19336.00 лв.

Имоти > Имоти от чси гр. Бургас > Офис

Офис в гр. Бургас

Допълнителна информация

  Начална цена: 19336.00 лв.
  Окръжен съд: Бургас
  Квадратура: 25 кв.м.
  Срок: от 06.11.2021 до 06.12.2021
  Обявяване: 2021-12-07
  Адрес: гр.Бургас, ул.”Индустриална” № 94 , вх.Б, ет.1 , офис 27
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за гр. Бургас
Всички имоти на ЧСИ

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор номер 07079.659.448.1.111 /нула, седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин петдесети девет, точка, четиристотин четиридесет и осем, точка, едно, точка, сто и единадесет/, находящ се в гр.Бургас, общ.Бургас, обл.Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на имота: гр.Бургас, ул.”Индустриална” номер 94 /деветдесет и четири/ , вх.Б, ет.1 /едно/, офис 27 /двадесет и седем/. Самостоятелният обект се намира в сграда номер 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор номер 07079.659.448 /нула, седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин петдесети девет, точка, четиристотин четиридесет и осем/, предназначение на самостоятелният обект: за офис, брой нива на обекта: 1 /едно/, площ по документ: 25.21 кв.м. /двадесет и пет цяло двадесет и една стотни квадратни метра/, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 07079.659.448.1.109, 07079.659.448.1.110; под обекта: 07079.659.448.1.87; над обекта: 07079.659.448.1.134, ведно с 5.03 кв.м. /пет цяло и три стотни квадратни метра/ идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху терена

Продава Офис в гр. Бургас за 19336.00 лв. на търг от ЧСИ