Офис в гр. Бургас за 21296.00 лв.

Имоти > Имоти от чси гр. Бургас > Офис

Офис в гр. Бургас

Допълнителна информация

  Начална цена: 21296.00 лв.
  Окръжен съд: Бургас
  Квадратура: 28 кв.м.
  Срок: от 06.11.2021 до 06.12.2021
  Обявяване: 2021-12-07
  Адрес: гр.Бургас, ул.”Индустриална” № 94 , вх.Б, ет.1 , офис 22
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за гр. Бургас
Всички имоти на ЧСИ

 САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор номер 07079.659.448.1.106 /нула, седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин петдесети девет, точка, четиристотин четиридесет и осем, точка, едно, точка, сто и шест/, находящ се в гр.Бургас, общ.Бургас, обл.Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на имота: гр.Бургас, ул.”Индустриална” номер 94 /деветдесет и ч етири/, вх.Б, ет.1 /едно/, офис 22 /двадесет и две/. Самостоятелният обект се намира в сграда номер 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор номер 07079.659.448 /нула, седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин петдесети девет, точка, четиристотин четиридесет и осем/, предназначение на самостоятелният обект: за офис, брой нива на обекта: 1 /едно/, площ по документ: 27.76 кв.м. /двадесет и седем цяло седемдесет и шест стотни квадратни метра/, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 07079.659.448.1.105; под обекта: 07079.659.448.1.83; над обекта: 07079.659.448.1.129, ведно с 5.54 кв.м. /пет цяло петдесет и четири стотни квадратни метра/ идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху терена

Продава Офис в гр. Бургас за 21296.00 лв. на търг от ЧСИ