Многостаен апартамент в гр. Разград за 96000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси гр. Разград > Многостаен апартамент

Многостаен апартамент в гр. Разград

Допълнителна информация

  Начална цена: 96000.00 лв.
  Окръжен съд: Разград
  Квадратура: 114 кв.м.
  Срок: от 29.11.2020 до 29.12.2020
  Обявяване: 2020-12-30
  Адрес: улица Георги Сава Раковски № 22
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за гр. Разград
Всички имоти на ЧСИ

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 61710.502.1266.1.3 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет, точка, петстотин и две, точка, хиляда двеста шестдесет и шест, точка, /едно, точка, три/ по КККР на град Разград, област Разград, одобрени със Заповед № РД–18-37/10.03.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с последно изменение, засягащо самостоятелния обект със Заповед н18-338/11.01.208 г. на Началника на СГКК-Разград, находящ се в град Разград, улица Георги Сава Раковски № 22 /двадесет и две/, етаж 4 /четири/, ап. 4 /четири/, на едно ниво, с предназначение: Жилище, апартамент, със застроена площ от 114.00 кв.м. /сто и четиринадесет квадратни метра/, намиращ се в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 61710.502.1266 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет, точка, петстотин и две, точка, хиляда двеста шестдесет и шест/, при съседи за жилището: на същия етаж – няма, под жилището – жилище с идентификатор 61710.502.1266.1.2 и над жилището – няма, ведно с прилежащото му Избено помещение № 4 /четири/, със застроена площ от 20.00 кв.м. /двадесет квадратни метра/, при граници за избеното помещение: коридор и избени помещения № 1, №2 и № 3, ведно с 1/3 ид.ч. /една трета идеална част/ от общите части на сградата, включително таван и стълбище, както и 1/3 ид.ч. /една трета идеална част/ от правото на собственост върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 61710.502.1266 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет, точка, петстотин и две, точка, хиляда двеста шестдесет и шест/, с площ от 433.00 кв.м. /четиристотин тридесет и три квадратни метра/, административен адрес в град Разград, улица Георги Раковски № 22, с трайно предназначение на територията – урбанизирана; начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м.); стар идентификатор – няма, номер по предходен план: 1266 /хиляда двеста шестдесет и шест/, квартал: 120/29 /сто и двадесет наклонена черта двадесет и девет/, парцел: XI/II /единадесет римско, наклонена черта, две римско/, при съседи: поземлени имоти 61710.502.7005, 61710.502.1267, 61710.502.6092, 61710.502.1265.

Продава Многостаен апартамент в гр. Разград за 96000.00 лв. на търг от ЧСИ