Многостаен апартамент в ДЕВНЯ за 14464.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ДЕВНЯ > Многостаен апартамент

Многостаен апартамент в ДЕВНЯ

Допълнителна информация

  Начална цена: 14464.00 лв.
  Окръжен съд: Варна
  Квадратура: 84 кв.м.
  Срок: 25.05.2019 до 25.06.2019
  Обявяване: 2019-06-26
  Адрес: УЛ. УКРАЙНА, БЛ 2 ВХ А ЕТ 5 АП 15
  ЧСИ: Даниела Здравкова Петрова - Янкова
  Телефон: 052 645900
  Email: petrova_daniela@mail.bg

Всички имоти за ДЕВНЯ
Всички имоти на ЧСИ Даниела Здравкова Петрова - Янкова

Изпълнително дело №: 20127110400046 Изходящ №: 12223 / 10.05.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от  25.05.2019 г. до 25.06.2019 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ , ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 25.06.2019 г., на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото СВЕТОСЛАВ ЙО РДАНОВ СТОЙЧЕВ - ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК, в полза на ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД по изп.дело № 20127110400046 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр. Девня, община Девня, област Варна, кв. ''Повеляново'', ул. ''Украйна'', бл. 2 (две), вх. А (буква - А), ет. 5 (пет), а именно: Самостоятелен обект в сграда - АПАРТАМЕНТ № 15 (петнадесет), с кадастрален № 20482.306.374.2.39 (две нула четири осем две точка три нула шест точка три седем четири точка две точка три девет), с площ от 83,87 (осемдесет и три цяло осемдесет и седем стотни) кв.м., състоящ се от: входно антре, три стаи, кухня, баня, тоалет и две тераси, при граници: тревна площ, паркинг, апартамент № 14 (четиринадесет), стълбище и жилище от вход ''Б''( буква - Б), ВЕДНО с придаденото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 15 (петнадесет), с полезна площ от 6,51 (шест цяло петдесет и една стотни) кв.м., при граници на избата: тревна площ, изба на апартамент № 3 (три), коридор и изба на апартамент № 6 (шест), както и 2.6879 % (две цяло шест хиляди осемстотин седемдесет и девет десетохилядни процента) ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху имота, в който е построена сградата, съставляваща УПИ XIII (тринадесет римско) в кв. 7 (седем), по плана на кв.'' Повеляново '' гр Девня. Имотът е ипотекиран в полза на ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД за сумата в размер на 20 000 /двадесет хиляди/ лева и има вписани възбрана/и по изп. дело/а. На осн. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на  14 464.00 лв. (четиринадесет хиляди четиристотин шестдесет и четири) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 19, ет. 3, ап. 1 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ , всеки присъствен ден от  25.05.2019 г. до 25.06.2019 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от  25.05.2019 г. до 25.06.2019 г.,  всеки вторник и четвъртък от 17.00 до 19.00 часа по местонахождение на имота на адрес в гр. Девня, кв. Повеляново, ул. Украйна, бл. 2, вх. А, ет. 5, ап. 15. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова  в банкова сметка Обединена българска банка АД, IBAN BG25 UBBS 8002 5071 7734 30, BIC код UBBSBGSF, по изп.дело 20127110400046. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ ,  всеки делничен ден от понеделник до петък от  25.05.2019 г. до 25.06.2019 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. Съгласно чл. 489, ал. 2 от ГПК – всеки наддавач може да направи само едно наддавателно предложение. Съгласно чл. 489, ал. 6 от ГПК – предложения с цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30% са недействителни. За дружества с ограничена отговорност, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ, следва да се представи решение на общото събрание за придобиване на имот, с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма, съгласно чл. 137, ал. 4 от ТЗ. На 26.06.2019 г. от 14.00 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ , в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.

Продава Многостаен апартамент в ДЕВНЯ за 14464.00 лв. на търг от ЧСИ