Многостаен апартамент в СМОЛЯН за 67781.16 лв.

Имоти > Имоти от чси СМОЛЯН > Многостаен апартамент

Многостаен апартамент в СМОЛЯН

Допълнителна информация

  Начална цена: 67781.16 лв.
  Окръжен съд: Смолян
  Квадратура: 87 кв.м.
  Срок: 25.05.2019 до 25.06.2019
  Обявяване: 2019-06-26
  Адрес: ул. Елица № 7, бл. Невяста 18, вх. В, ет. 2, ап. 31
  ЧСИ: Петко Иванов Мачкърски
  Телефон: 0301 81 230
  Email: petko.ma4karski@gmail.com

Всички имоти за СМОЛЯН
Всички имоти на ЧСИ Петко Иванов Мачкърски

АПАРТАМЕНТ № 31, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.917.340.6.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 86.52 кв. м. (осемдесет и шест цяло и петдесет два квадратни метра), с предназначение: Жилище, апартамент, с административен адрес: гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. Елица № 7, бл. Невяста 18, вх. В, ет. 2, ап. 31, намиращ се в сграда № 6 представляваща четириетажна многофамилна жилищна сграда с идентификатор 67653.917.340.6, със застроена площ от 212 кв.м. (двеста и дванадесет квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.917.340 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-21-215/28.08.2009г. На началник на СГКК - Смолян, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване /НТП/: Комплексно застрояване, с площ от 6188 кв.м. (шест хиляди сто осемдесет и осем квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67653.917.340.6.5, под обекта: 67653.917.340.6.3, над обекта: 67653.917.340.6.9, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: 67653.917.651, 67653.917.341, 67653.917.345, 67653.917.710, 67653.917.370, 67653.917.670, 67653.917.337, 67653.917.339, 67653.917.342, 67653.917.708, ВЕДНО с избено помещение № 31 с площ 5.73 кв. м. (пет цяло и седемдесет и три квадратни метра), ВЕДНО със 3.24 % (три цяло и двадесет и четвърти стотни процента) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху гореописания поземлен имот.

Продава Многостаен апартамент в СМОЛЯН за 67781.16 лв. на търг от ЧСИ