Магазин в ВЕЛИКО ТЪРНОВО за 24400.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ВЕЛИКО ТЪРНОВО > Магазин

Магазин в ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Допълнителна информация

  Начална цена: 24400.00 лв.
  Окръжен съд: Велико Търново
  Квадратура: 21 кв.м.
  Срок: 13.07.2019 до 13.08.2019
  Обявяване: 2019-08-14
  Адрес: ул.Стефан Стамболов 50
  ЧСИ: Силвия Велчева Косева
  Телефон: 062 - 605080
  Email: silvi_kosseva@abv.bg

Всички имоти за ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Всички имоти на ЧСИ Силвия Велчева Косева

САМО САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10447.508.453.1.8, Съгласно Схема № 15-117744-11.02.2019 г. на СГКК Велико Търново, находящ се в град Велико Търново, община Велико Търново, област Велико Търнов по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД - 18-86/19.09.2008 г., на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД -14 – 04 – 457/21.12.2009г. на началник на СГКК – Велико Търново, с административен адрес на имота: гр. Велико Търново, ул. „Стефан Стамболов“ №50,ет.3, който самостоятелен обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10447.508.453, посочена в документа площ: - няма, предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта: 1, ниво: 1 (едно). Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10447.508.453.1.9, под обекта: 10447.508.453.1.5, над обекта: 10447.508.453.1.25, а съгласно Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 826,том V,рег.№6985,дело № 818 от 2007г., ОТ СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находяща се в гр. Велико Търново, ул. „Стефан Стамболов“ №50, изпълнена в груб строеж, построена в ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ с №700 (седемстотин) и №701 (седемстотин и едно), в кв. 258 (двеста петдесет и осем) по подробния устройствен план на гр. Велико Търново, общо с площ от 540 (петстотин и четиридесет) кв.м., при граници: изток – поземлени имоти №702 и №705, запад – поземлен имот №698, север – улица „Въстаническа“ и юг – ул. „Ст. Стамболов“, с приложена улична регулацияи уредени регулационни отношения, САМО МАГАЗИН №30 (тридесет) – за промишлени стоки, находящ се на кота +7.20 (плюс седем цяло и двадесет стотни), със застроена площ 20.72 (двадесет цяло и седемдесет и две стотни) кв.м., при граници: юг – коридор, север – подпорна стена, изток – магазин №31, запад – стълбище, отдолу – магазин №19, отгоре – общоползвани помещения на кота +10.50 за санитарен възел и помещение за чистач, заедно със съответните на застроената площ на този имот 1.14% (едно цяло и четиринадесет стотни процента) идеални части от общите части на сградата и 34.71 (тридесет и четири цяло и седемдесет и една стотни) кв.м. от безсрочното право на строеж върху описания поземлен имот, в който е построена сградата, както и съответстващите на този имот идеални части от общоползвани помещения на кота +10.50 (плюс десет цяло и петдесет стотни) за санитарен възел, помещение за чистач и инсталационно

Продава Магазин в ВЕЛИКО ТЪРНОВО за 24400.00 лв. на търг от ЧСИ