Къща в Пролом за 17000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Пролом > Къща

Къща в Пролом

Допълнителна информация

  Начална цена: 17000.00 лв.
  Окръжен съд: Пловдив
  Квадратура: 70 кв.м.
  Срок: 03.06.2019 до 03.07.2019
  Обявяване: 2019-07-04
  Адрес: УПИ III – 116
  ЧСИ: Стефан Горчев
  Телефон: 032/650072; 0877/843337
  Email: gorchev@lg-bg.com

Всички имоти за Пролом
Всички имоти на ЧСИ Стефан Горчев

ИД 20138250400497 - Дворно място, цялото застроено и незастроено, с площ от 643 кв.м. (шестстотин четиридесет и три квадратни метра), находящо се в с. Пролом, общ. Карлово, обл. Пловдив, ведно с построените в него жилищна сграда, с площ от 70 кв.м. (седемдесет квадратни метра) и мазе с площ от 9 кв.м. (девет квадратни метра), ведно с гараж, с площ от 24 кв.м. (двадесет и четири квадратни метра) и ведно с второстепенна постройка, с площ от 20 кв.м. (двадесет квадратни метра), ведно с всички строителни подобрения и трайни насаждения, който имот по устройствения план на селото, одобрен със заповед № 441/1961 г. съставлява УПИ III – 116 ( парцел трети отреден от имот планоснимачен номер сто и шестнадесети) в квартал 11 (единадесети), при граници и съседи по акт за собственост: улица, Марин Начев Дановски, Пенчо Георгиев Добрински и Мано Вълев Шатъров. Гореописаният недвижим имот по скица № 25/11.04.2013 г., издадена от Община Карлово, отдел „Устройство на територията и ОС“ представлява: Урегулиран поземлен имот № III – 116 (римско три – сто и шестнадесет) в кв. 11 (единадесет) на село Пролом, община Карлово, с площ на УПИ: 643 кв.м. (шестстотин четиридесет и три кв.м.), с приложена регулация, с одобрен подр.устр.план заповед № 441 от 1961 г., при граници и съседи по скица: улица и УПИ IV – 117, УПИ VIII – 102,118, УПИ XII – 113,114. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 17 000,00 лв. (седемнадесет хиляди лева), съставляваща 80 % от стойността на имота, определена с протокол на ЧСИ от 17.05.2019 г., съгласно чл. 494, във вр. с чл. 485 от ГПК.

Продава Къща в Пролом за 17000.00 лв. на търг от ЧСИ