Земеделска земя в с. Костанденец за 24880.00 лв.

Имоти > Имоти от чси с. Костанденец > Земеделска земя

Земеделска земя в с. Костанденец

Допълнителна информация

  Начална цена: 24880.00 лв.
  Окръжен съд: Разград
  Квадратура: 10553 кв.м.
  Срок: от 29.05.2023 до 29.06.2023
  Обявяване: 2023-06-30
  Адрес: местност Мехлич
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за с. Костанденец
Всички имоти на ЧСИ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 38830.63.24 /тридесет и три хиляди осемстотин и тридесет точка шестдесет и три точка двадесет и четири/, находящ се в землището на село Костанденец, община Цар Калоян, област Разград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-21/23.03.2016г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, с адрес на имота: с. Костанденец, п.к. 7273, ул. Неизвестна номер 00, местност МЕХЛИЧ, община Цар Калоян, област Разград, с площ по документи 10553 кв.м. /десет хиляди петстотин петдесет и три квадратни метра/, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 4 /четвърта/, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 063024, при съседи: 38830.63.25, 38830.63.39, 38830.63.23, 38830.62.68.  

Продава Земеделска земя в с. Костанденец за 24880.00 лв. на търг от ЧСИ