Земеделска земя в с. Бабек за 440.00 лв.

Имоти > Имоти от чси с. Бабек > Земеделска земя

Земеделска земя в с. Бабек

Допълнителна информация

  Начална цена: 440.00 лв.
  Окръжен съд: Пловдив
  Квадратура: 2821 кв.м.
  Срок: от 18.05.2021 до 18.06.2021
  Обявяване: 2021-06-21
  Адрес: местност "07 Парчетата"
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за с. Бабек
Всички имоти на ЧСИ

¼ (една четвърт) идеална част от Поземлен имот с идентификатор номер 02035.35.15 (нула, две, нула, три, пет, точка, три, пет, точка, едно, пет), находящ се в село Бабек, община Брезово, област Пловдив, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед номер РД – 18 – 579/20.08.2019 г. / 20.08.2019 г. на ИД на АГКК, с адрес на имота: село Бабек, община Брезово, област Пловдив местност „07 Парчетата“, целият с площ от 2 821 кв.м. (д ве хиляди осемстотин двадесет и един квадратни метра), с трайно предназначение: Земеделска територия, с начин на трайно ползване: ОВОЩНА ГРАДИНА, Категория на земята: 5 (пета), а съгласно придобивен акт 1,003 дка са десета категория на земята и 1,818 дка са осма категория на земята, номер по предходен план: 035015 (нула, три, пет, нула, едно, пет), при граници на имота съгласно кадастрална карта: поземлен имот с идентификатор номер 02035.35.16, поземлен имот с идентификатор номер 02035.35.17, поземлен имот с идентификатор номер 02035.35.88, поземлен имот с идентификатор номер 02035.35.14 и поземлен имот с идентификатор номер 02035.35.87, ведно с всички подобрения и приращения в поземления имот.

Продава Земеделска земя в с. Бабек за 440.00 лв. на търг от ЧСИ