Земеделска земя в с. Бабек за 160.00 лв.

Имоти > Имоти от чси с. Бабек > Земеделска земя

Земеделска земя в с. Бабек

Допълнителна информация

  Начална цена: 160.00 лв.
  Окръжен съд: Пловдив
  Квадратура: 1126 кв.м.
  Срок: от 18.05.2021 до 18.06.2021
  Обявяване: 2021-06-21
  Адрес: местност "22 Срещу селото"
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за с. Бабек
Всички имоти на ЧСИ

¼ (една четвърт) идеална част от Поземлен имот с идентификатор номер 02035.34.62 (нула, две, нула, три, пет, точка, три, четири, точка, шест, две), находящ се в село Бабек, община Брезово, област Пловдив, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед номер РД – 18 – 579/20.08.2019 г. / 20.08.2019 г. на ИД на АГКК, с адрес на имота: село Бабек, община Брезово, област Пловдив местност „22 Срещу селото“, целият с площ от 1 126 кв.м. (х иляда сто двадесет и шест квадратни метра), с трайно предназначение: Земеделска територия, с начин на трайно ползване: НИВА, Категория на земята: 5 (пета), номер по предходен план: 034062 (нула, три, четири, нула, шест, две), при граници на имота съгласно кадастрална карта: поземлен имот с идентификатор номер 02035.34.97, поземлен имот с идентификатор номер 02035.34.103, поземлен имот с идентификатор номер 02035.34.93 и поземлен имот с идентификатор номер 02035.34.96, ведно с всички подобрения и приращения в поземления имот.

Продава Земеделска земя в с. Бабек за 160.00 лв. на търг от ЧСИ