Земеделска земя в с. Бабек за 240.00 лв.

Имоти > Имоти от чси с. Бабек > Земеделска земя

Земеделска земя в с. Бабек

Допълнителна информация

  Начална цена: 240.00 лв.
  Окръжен съд: Пловдив
  Квадратура: 1600 кв.м.
  Срок: от 18.05.2021 до 18.06.2021
  Обявяване: 2021-06-21
  Адрес: местност "23 Казлача"
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за с. Бабек
Всички имоти на ЧСИ

¼ (една четвърт) идеална част от Поземлен имот с идентификатор номер 02035.33.90 (нула, две, нула, три, пет, точка, три, три, точка, девет, нула), находящ се в село Бабек, община Брезово, област Пловдив, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед номер РД – 18 – 579/20.08.2019 г. / 20.08.2019 г. на ИД на АГКК, с адрес на имота: село Бабек, община Брезово, област Пловдив местност „23 Казлача“, целият с площ от 1 600 кв.м. (хиляд а и шестстотин квадратни метра), с трайно предназначение: Земеделска територия, с начин на трайно ползване: ОВОЩНА ГРАДИНА, Категория на земята: 5 (пета), а съгласно придобивен акт 0,296 дка са седма категория на земята и 1,304 дка са пета категория на земята, номер по предходен план: 033090 (нула, три, три, нула, девет, нула), при граници на имота съгласно кадастрална карта: поземлен имот с идентификатор номер 02035.33.84, поземлен имот с идентификатор номер 02035.33.87, поземлен имот с идентификатор номер 02035.33.140, поземлен имот с идентификатор номер 02035.33.89 и поземлен имот с идентификатор номер 02035.33.91, ведно с всички подобрения и приращения в поземления имот.

Продава Земеделска земя в с. Бабек за 240.00 лв. на търг от ЧСИ