Земеделска земя в с. Житница за 864.00 лв.

Имоти > Имоти от чси с. Житница > Земеделска земя

Земеделска земя в с. Житница

Допълнителна информация

  Начална цена: 864.00 лв.
  Окръжен съд: Пловдив
  Квадратура: 5000 кв.м.
  Срок: от 09.11.2020 до 09.12.2020
  Обявяване: 2020-12-10
  Адрес: местност "Асанов мост"
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за с. Житница
Всички имоти на ЧСИ

1/4 (една четвърт) идеална част от: НИВА, с площ от 5.001 дка. (пет цяло и една хилядна декара), категория на земята – пета, находяща се в землището на село Житница, община Калояново, област Пловдив, местността „АСАНОВ МОСТ“, съставляваща имот № 004113 (нула, нула, четири, едно, едно, три) по плана за земеразделяне землището на село Житница, община Калояново, област Пловдив, при граници и съседи: имот № 004093 – нива на насл. на Иван Петров Зайков, имот № 004111 – нива на Петър Петров Кърчев, имот № 004112 – нива на Ана Петрова Начева, и имот № 004099 – полски път на Община Калояново, който ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 004113, съгласно кадастралните карти и кадастралните регистри на село Житница, община Калояново, област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-730/15.10.2019г. / 15.10.2019г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, без издадена заповед за изменение в КККР, представлява: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 29475.4.113 (две, девет, четири, седем, пет, точка, четири, точка, едно, едно, три) с площ от 5 000 кв.м. (пет хиляди квадратни метра), с адрес на поземления имот: село Житница, община Калояново, област Пловдив, местността „АСАНОВ МОСТ“, трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: НИВА, категория на земята при неполивни условия: 5 (пета), без стар идентификатор и с номер по предходен план 004113, при граници и съседи: ПИ с идентификатор 29475.4.112, ПИ с идентификатор 29475.4.99, ПИ с идентификатор 29475.4.93 и ПИ с идентификатор 29475.4.111

Продава Земеделска земя в с. Житница за 864.00 лв. на търг от ЧСИ