Земеделска земя в Ясен за 9352.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Ясен > Земеделска земя

Земеделска земя в Ясен

Допълнителна информация

  Начална цена: 9352.00 лв.
  Окръжен съд: Плевен
  Квадратура: 8000 кв.м.
  Срок: 11.04.2020 до 11.05.2020
  Обявяване: 2020-05-12
  Адрес: местността „ДЕЛОВЕТЕ“
  ЧСИ: Татяна Кирилова
  Телефон: 064 – 806 778; 0 887 - 615 050
  Email: csi_815@abv.bg

Всички имоти за Ясен
Всички имоти на ЧСИ Татяна Кирилова

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 1203/2017г. с Изх. № 13086/ 12.03.2020г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 11.04.2020г. до 17.00 часа на 11.05.2020г., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25, ще се проведе първа публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот собственост на НИКОЛАЙ ЕМИЛОВ МАРИНОВ, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА, с площ от 8 000,00 дка /осем декара/, трета категория, в местността „ДЕЛОВЕТЕ“, съставляваща имот с №022022 / двадесет и две хиляди и двадесет и две/, в землището на село Ясен, с ЕККАТЕ 87597, община Плевен, област Плевен, при граници и съседи: № 022023 – нива на Киро Мотов Мишев и № 000109 – полски път на Община Плевен. Имотът е образуван от имот №022001, съгласно описанието по документ за собственост, а съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град Плевен, одобрени със Заповед № РД-18-254/24.08.2017г. на Изп.директор на АГКК, представлява поземлен имот с идентификатор 87597.22.22 / осемдесет и седем хиляди петстотин деветдесет и седем, точка, двадесет и две, точка двадесет и две/ с адрес на поземления имот: село Ясен, община Плевен, област Плевен, в местността „Деловете“, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с площ: 8001,00 кв.м. /осем хиляди и един квадратни метра/, категория на земята при неполивни условия: 3 /трета/, при съседи: поземлени имоти с идентификатори: 87597.22.109 и 87597.22.23. - при първоначална цена – 9352 лева /девет хиляди триста петдесет и два лева/ на 80% от пазарната стойност в размер на 11 690 лв. Данъчната оценка за целият недвижим имот е 1176.15 лева. Тежести за имота: Вписана договорна ипотека том 5, акт №28/2008г., подновяване том 4, акт №200/2018г., в полза на „Юробанк България“АД; Възбрана том 6, акт №129/2010г., в полза на „Юробанк България“АД, по изп.д.№657/10г., по описа на ЧСИ Н.Вангелова, рег.№814; Възбрана том 2, акт №160/2019г., в полза на взискателя „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ“ ЕАД, по изп.дело №20178150401203, по описа на ЧСИ Татяна Кирилова, рег.№815 и район на действие ОС – Плевен, съгласно удостоверение за тежести на АВ, Имотен регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки ден. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело №20178150401203 Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд Плевен, което се отразява във входящ регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най‑късно в този срок. /чл. 489, ал. 5 ГПК/.Наддавателни предложения от лица, които нямат право за вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. /чл. 489, ал. 6 ГПК/.Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 12.05.2020 год. в 9.00ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена. гр.Плевен, 12.03.2020г. Частен съдебен изпълнител: ............................

Продава Земеделска земя в Ясен за 9352.00 лв. на търг от ЧСИ