Земеделска земя в Маринка за 4224.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Маринка > Земеделска земя

Земеделска земя в Маринка

Допълнителна информация

  Начална цена: 4224.00 лв.
  Окръжен съд: Бургас
  Квадратура: 4201 кв.м.
  Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
  Обявяване: 2019-11-22
  Адрес: МЕСТНОСТ ЛЪКИТЕ
  ЧСИ: Трифон Димитров Димитров
  Телефон: 056 530012
  Email: trifondimitrov_4si@abv.bg

Всички имоти за Маринка
Всички имоти на ЧСИ Трифон Димитров Димитров

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 47202.7.125 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маринка, общ. Бургас, обл. Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-22/24.03.2016г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение – няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: местност „ЛЪКИТЕ”, площ 4201 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: пасище категория на земята при неполивни условия: 3 /трета/, при съседи: 4 7202.7.126, 47202.7.352, 47202.7.124, 47202.7.1 представляващ НИВА, находяща се в землището на с. Маринка, с ЕКАТТЕ 47202, Община Бургас, Област Бургас, местността „Лъките”, трета категория, с площ от 4,201 дка /четири декара двеста и един метра/, съставляваща имот № 007125 /седем хиляди сто двадесет и пет/, при граници и съседи: имот № 007124 /седем хиляди сто двадесет и четири/ - нива на Петко Георгиев Панайотов, имот № 000028 /двадесет и осем/ - полски път на общински фонд, имот № 007126 /седем хиляди сто двадесет и шест/ - нива на Петко Грозев Станчев и имот № 007001 /седем хиляди и едно/ - полски път на общински фонд;

Продава Земеделска земя в Маринка за 4224.00 лв. на търг от ЧСИ