Земеделска земя в Левочево за 2550.96 лв.

Имоти > Имоти от чси Левочево > Земеделска земя

Земеделска земя в Левочево

Допълнителна информация

  Начална цена: 2550.96 лв.
  Окръжен съд: Смолян
  Квадратура: 2797 кв.м.
  Срок: 15.06.2019 до 15.07.2019
  Обявяване: 2019-07-16
  Адрес: местност Къшлота
  ЧСИ: Петко Иванов Мачкърски
  Телефон: 0301 81 230
  Email: petko.ma4karski@gmail.com

Всички имоти за Левочево
Всички имоти на ЧСИ Петко Иванов Мачкърски

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43219.3.309 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Левочево, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-1189/ 01.06.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 2797 кв. м. (две хиляди седемстотин деветдесет и седем квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Ливада, категория на земята при неполивни условия: 10 /десета/, находящ се в землището на с. Левочево, ЕКАТТЕ 43219, общ. Смолян, обл. Смолян, местност: КЪШЛОТА, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 43219.3.635, 43219.3.310, 43219.3.311, 43219.3.308.

Продава Земеделска земя в Левочево за 2550.96 лв. на търг от ЧСИ