Земеделска земя в Пиргово за 1296.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Пиргово > Земеделска земя

Земеделска земя в Пиргово

Допълнителна информация

  Начална цена: 1296.00 лв.
  Окръжен съд: Русе
  Квадратура: 2492 кв.м.
  Срок: 18.06.2019 до 18.07.2019
  Обявяване: 2019-07-19
  Адрес:
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за Пиргово
Всички имоти на ЧСИ

II. ИМОТ № 331018 , находящ се в землището на с. Пиргово, община Иваново, област Русе, в местността ПОПОВИЧКА, с начин на трайно ползване ЛОЗЕ, с площ от 2.492 дка, категория на земята при неполивни условия: пета, при граници и съседи: имот № 331211 – нива, имот № 000325 – полски път, имот № 000408 – полски път, имот № 331019 - лозе. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. Начална цена, от която ще започне публичната продан на недвижимия имот: 1 296 лв.

Продава Земеделска земя в Пиргово за 1296.00 лв. на търг от ЧСИ