Етаж от къща в РАЗЛОГ за 44560.00 лв.

Имоти > Имоти от чси РАЗЛОГ > Етаж от къща

Етаж от къща в РАЗЛОГ

Допълнителна информация

  Начална цена: 44560.00 лв.
  Окръжен съд: Благоевград
  Квадратура: 90 кв.м.
  Срок: 16.08.2019 до 16.09.2019
  Обявяване: 2019-09-17
  Адрес: ул."Подполковник Спиридонов"№5
  ЧСИ: Милица Димитрова Велева
  Телефон: 073 832341
  Email: militsa.veleva@abv.bg

Всички имоти за РАЗЛОГ
Всички имоти на ЧСИ Милица Димитрова Велева

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 61813.760.146 съгласно скица на поземлен имот № 18819/11.11.2010г. по кадастралната карта и карадсталните регистри на гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-33/15.05.2006г. на ИД на АК, изменение със Заповед КД-14-01-121/22.04.2008г. на началник на СГКК- Благоевград, с адрес на поземления имот: гр. Разлог, ул. " Подполк. Спиридонов" №5; площ: 252 кв. м; трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: нис ко застрояване/ 10 м/; номер по предходен план: 1652, квартал: 109; парцел: 23; при съседи: 61813.760.180; 61813.760.147; 61813.760.145; 61813.760.157, ВЕДНО със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 61813.760.146.1.2 съгласно схема на поземлен имот № 18820/11.11.2010г. по кадастралната карта и карадсталните регистри на гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-33/15.05.2006г. на ИД на АК; адрес на имота: гр. Разлог, ул. Подполк. Спиридонов № 5, ет.2; самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в позамлен имот с идентификатор 61813.760.146, с предназначение: Жилище, апартамент; нива на обекта:1; площ по документи: 90.00 кв.м; прилежащи части: съразмерна част от общите части на сградата; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж:няма; под обекта: 61813.760.146.1.1; над обекта: няма, които обекти са идентични по документ за собственост на УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІІІ / двадесет и трети/, имот с пл. № 1652, в квартал № 109, по плана на гр. Разлог, с площ от 521.50 кв.м, при съседи на имота: от две страни улица, Методи Юруков, ВЕДНО С ВТОРИ ЕТАЖ И СЪРАЗМЕРНАТА ЧАСТ ОТ ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА ДВУЕТАЖНАТА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, построена в западната част на гореописания имот

Продава Етаж от къща в РАЗЛОГ за 44560.00 лв. на търг от ЧСИ