Етаж от къща в ПЕРНИК за 31500.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ПЕРНИК > Етаж от къща

Етаж от къща в ПЕРНИК

Допълнителна информация

  Начална цена: 31500.00 лв.
  Окръжен съд: Перник
  Квадратура: 54 кв.м.
  Срок: 29.07.2019 до 29.08.2019
  Обявяване: 2019-08-30
  Адрес: гр. Перник, кв. Ралица, ул. Тодор Каблешков № 37
  ЧСИ: Соня Георгиева Димитрова
  Телефон: 076 - 602347
  Email: kantora_dimitrova@abv.bg

Всички имоти за ПЕРНИК
Всички имоти на ЧСИ Соня Георгиева Димитрова

1/10 /една десета/ идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Перник, кв.Ралица, представляващ според утвърдения със Заповед № ІІІ-36/24.01.1983 г. план за регулация и застрояване на град Перник, кв. Ралица УПИ ХІХ-3765 /деветнадесети за имот с пл. номер три хиляди седемстотин шестдесет и пет/, в квартал 44 /четирдесет и четвърти/, целият с площ от 583 /петстотин осемдесет и три/ квадратни метра по документ за собственост, при граници на УПИ по документ за собствено ст: улица, Методи Александров, Иван Станимиров и Анастасия Т. Георгиева, който урегулиран поземлен имот съгласно скица № 3218/19.09.2012 г., издадена от СГКК – гр. Перник, представлява поземлен имот с идентификатор 55871.509.463 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18-91 от 13.10.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Перник, п.к. 2300, ул. Тодор Каблешков № 37, с площ 563 кв. м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, при съседи: 55871.509.471, 55871.509.459, 55871.509.542, 55871.509.449, 55871.509.461, 55871.509.468, заедно с цялата югозападна част от сутерена и цялата северозападна част от двата етажа на масивната жилищна сграда близнак, построена в описания по-горе УПИ със застроена площ 54 /петдесет и четири/ квадрратни метра, която жилищна сграда съгласно скица № 1147/28.03.2013 г., издадена от СГКК – гр. Перник, представлява сграда с идентификатор 55871.509.463.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18-91 от 13.10.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, с адрес на сградата: гр. Перник, п.к. 2300, ул. Тодор Каблешков № 37, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 55871.509.463, със застроена площ: 108 кв.м., брой етажи: 3, с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна.

Продава Етаж от къща в ПЕРНИК за 31500.00 лв. на търг от ЧСИ