Етаж от къща в Хисаря за 61200.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Хисаря > Етаж от къща

Етаж от къща в Хисаря

Допълнителна информация

  Начална цена: 61200.00 лв.
  Окръжен съд: Пловдив
  Квадратура: 98 кв.м.
  Срок: 28.07.2019 до 28.08.2019
  Обявяване: 2019-08-29
  Адрес:
  ЧСИ: Ангел Николов Ангелаков
  Телефон: 032 625 993
  Email: angelakov@abv.bg

Всички имоти за Хисаря
Всички имоти на ЧСИ Ангел Николов Ангелаков

1/2 - една втора идеална част от дворно място, съставляващо урегулиран поземлен имот /УПИ/ № 231 (двеста тридесет и първи) в квартал 60 (шестдесети) по КП одобрен със заповед РД-02-14-2299/2000 г. на гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив, целият със застроена и незастроена площ от 592 кв.м. (петстотин деветдесет и два кв.м.) и съответства на УПИ VIII-169 (осем-сто шестдесет и девети), кв. 60 (шестдесети) по КРП от 1971 г. и на парцел XIII-218 по плана от 1957 г., с ад министративен адрес обл. Пловдив, общ. Хисаря, гр. Хисаря, ул. „Радецки“ № 1, ведно с първия етаж, представляващ самостоятелно жилище, от построената в същото дворно място нова двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 121 кв.м. /сто двадесет и един кв.м./, ведно със следните помещения на партерния етаж: кухня, две спални, баня, коридор и складово помещение под стълбищно рамо, целият със застроена площ от 98 кв.м. (деветдесет и осем кв.м.), съответстващи по нотариален акт 129/06 г. на двете южни избени помещения и гаража, банята с клозета и празното място под стълбището със самостоятелен коридор - салон в избения (приземен) етаж от сградата, ведно с ½ /една втора/ идеална част от тавана с право на ползване на западната половина от същия, които тавански помещения са със ЗП от 60 кв.м. (шестдесет кв.м.), ведно с жилищна сграда (лятна кухня) в режим на търпимост съгласно § 16 от ПР на ЗУТ със застроена площ от 18 кв.м. (осемнадесет кв.м.), находяща се в североизточната част на имота, както и западната гаражна клетка с площ от 25 кв.м. (двадесет и пет кв.м.) от построената в южната част на дворното място масивна сграда (гараж), ведно с ½ /една втора/ идеална част от старата полумасивна жилищна сграда със застроена площ от 58 кв.м.(петдесет и осем кв.м.), находяща се в северозападната част на дворното място, при граници на целия УПИ: от север - ПИ 227, от изток - ПИ 230, от юг - улица, от запад - ПИ 232.

Продава Етаж от къща в Хисаря за 61200.00 лв. на търг от ЧСИ