Етаж от къща в СМОЛЯН за 16141.60 лв.

Имоти > Имоти от чси СМОЛЯН > Етаж от къща

Етаж от къща в СМОЛЯН

Допълнителна информация

  Начална цена: 16141.60 лв.
  Окръжен съд: Смолян
  Квадратура: 110 кв.м.
  Срок: 27.07.2019 до 27.08.2019
  Обявяване: 2019-08-28
  Адрес: ул. Васил Петлешков № 9, ет. 1
  ЧСИ: Петко Иванов Мачкърски
  Телефон: 0301 81 230
  Email: petko.ma4karski@gmail.com

Всички имоти за СМОЛЯН
Всички имоти на ЧСИ Петко Иванов Мачкърски

½ (една втора) идеални части от ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.920.82.1.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № 300-5-26/28.04.2004 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 110.36 кв.м. (сто и десет цяло и тридесет и шест стотни квадратни метра), с административен адрес: гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. Васил Петлешков № 9, ет. 1, находящ се в ЧЕТИРИЕТАЖНА СГРАДА с идентификатор 67653.920.82.1, със застроена площ от 100 кв.м. (сто квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.920.82, с площ от 499 кв.м. (четиристотин деветдесет и девет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 67653.920.82.1.2, над обекта: 67653.920.82.1.4, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 67653.920.80, 67653.920.416, 67653.920.79, 67653.920.84, 67653.920.83, 67653.920.412, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот.,

Продава Етаж от къща в СМОЛЯН за 16141.60 лв. на търг от ЧСИ