Етаж от къща в Влахово за 25856.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Влахово > Етаж от къща

Етаж от къща в Влахово

Допълнителна информация

  Начална цена: 25856.00 лв.
  Окръжен съд: Смолян
  Квадратура: 78 кв.м.
  Срок: 28.07.2019 до 28.08.2019
  Обявяване: 2019-08-29
  Адрес:
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за Влахово
Всички имоти на ЧСИ

Застроено и незастроено дворно място, съставляващо поземлен имот с кадастрален номер 11572.933.54 (едно, едно, пет, седем, две, точка, девет, три, три, точка, пет, четири), с площ от 609 кв.м. (шестстотин и девет квадратни метра), съгласно кадастралната карта на с. Влахово, община Смолян, одобрена със Заповед № 300-5-66/11.10.2004 г. на ИД на АК - София, с трайно предназначение - урбанизирана територия, начин на трайно ползване - територии заети от населени места, при съседи на им ота: имот с кадастрален № 11572.933.232, имот с кад. № 11572.933.263, имот с кад. № 11572.933.258 и имот с кад. № 11572.933.253, който имот е идентичен и образува част от УПИ VI-81 (шести, за имот осемдесет и първи), находящ се в кв. 16 (шестнадесети), съгласно действащия устройствен план на с. Долно Влахово, ВЕДНО със самостоятелно обособен обект, представляващ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ с идентификатор 11572.933.54.1.3 (едно, едно, пет, седем, две, точка, девет, три, три, точка, пет, четири, точка, едно, точка, три), на ено ниво, на кота +3 (три) метра, със застроена площ от 77.80 кв.м. (седемдесет и седем цяло и осемдесет кв.м.), с адрес: с. Влахово, общ. Смолян, п.к. 4724, ул. „23-та“, ет. 1, при съседи на етажа: на същия етаж - няма, под обекта - обект № 11572.933.54.1.2, над обекта - няма, който обект се намира в ТРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор № 11572.933.54.1 (девет, три, три, точка, пет, четири, точка, едно), построена в описания по - горе поземлен имот с разгъната застроена площ от 265.11 кв.м. (двеста шестдесет и пет цяло и единадесет стотни квадратни метра), състояща се от сутеренен етаж, приземен етаж и жилищен етаж, ВЕДНО със сграда с идентификатор № 11572.933.54.7 (едно, едно, пет, седем, две, точка, девет, три, три, точка, пет, четири, точка, седем) със застроена площ от 35 (тридесет и пет квадратни метра), с предназначение – гараж, хангар, депо, на едно ниво, построена в поземлен имот с кадастрален номер 11572.933.54 (едно, едно, пет, седем, две, точка, девет, три, три, точка, пет, четири), с площ от 609 кв.м. (шестстотин и девет квадратни метра), съгласно кадастралната карта на с. Влахово, община Смолян.

Продава Етаж от къща в Влахово за 25856.00 лв. на търг от ЧСИ