Етаж от къща в САНДАНСКИ за 28800.00 лв.

Имоти > Имоти от чси САНДАНСКИ > Етаж от къща

Етаж от къща в САНДАНСКИ

Допълнителна информация

  Начална цена: 28800.00 лв.
  Окръжен съд: Благоевград
  Квадратура: 125 кв.м.
  Срок: 29.07.2019 до 29.08.2019
  Обявяване: 2019-08-30
  Адрес: УЛ. "СТЕФАН КАРАДЖА" № 19, ЕТ. 1
  ЧСИ: Виолина Йорданова Тозева
  Телефон: 073 836295
  Email: violina_tozeva@abv.bg

Всички имоти за САНДАНСКИ
Всички имоти на ЧСИ Виолина Йорданова Тозева

Самостоятелен обект в сграда с предназначение: жилище, апартамент, с идентификационен номер 65334.301.2853.1.1 (шест пет три три четири точка три нула едно точка две осем пет три точка едно точка едно), който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 65334.301.2853 (шест пет три три четири точка три нула едно точка две осем пет три), находящ се в гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД 18 80/11.11.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, вписан с административен адрес: гр. Сандански, п. к. 2800, ул. „Стефан Караджа” № 19, ет. 1, няма данни за площта по схема, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж няма, под обекта 65334.301.2853.1.4, над обекта 65334.301.2853.1.2, ведно с прилежащите части: гараж 1, 1/2 мазе и 1/2 таван, който недвижим имот по документ за собственост представлява ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ с РЗП от 125,00 /сто двадесет и пет/ кв.м., и ГАРАЖ № 1 /едно/ с РЗП от 16,12/ шестнадесет цяло и дванадесет стотни/ квадратни метра, при граници и съседи: гараж № 2 /две/, коридор и стълбище от Жилищната сграда, построена в УПИ XXIV /двадесет и четвърти/, отреден за имот планоснимачен № 2875 / две хиляди осемстотин седемдесет и пет/, в квартал 130 а/ сто и тридесет буква А/, по плана на гр.Сандански, целия с площ от 394 / триста деветдесет и четири/ квадратни метра, при граници и съседи на имота: улица, УПИ XXV / двадесет и пети/ и УПИ XXIII / двадесет и трети/ от същият квартал, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 28 800,00 лв. / двадесет и осем хиляди и осемстотин лева /.

Продава Етаж от къща в САНДАНСКИ за 28800.00 лв. на търг от ЧСИ