Етаж от къща в САНДАНСКИ за 74620.80 лв.

Имоти > Имоти от чси САНДАНСКИ > Етаж от къща

Етаж от къща в САНДАНСКИ

Допълнителна информация

  Начална цена: 74620.80 лв.
  Окръжен съд: Благоевград
  Квадратура: 80 кв.м.
  Срок: 29.07.2019 до 29.08.2019
  Обявяване: 2019-08-30
  Адрес: УЛ. "ЧУДОМИР КАНТАРДЖИЕВ" № 55-Б, ЕТ. 2
  ЧСИ: Виолина Йорданова Тозева
  Телефон: 073 836295
  Email: violina_tozeva@abv.bg

Всички имоти за САНДАНСКИ
Всички имоти на ЧСИ Виолина Йорданова Тозева

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 65334.300.2040.1.2 /шест пет три три четири точка три нула нула точка две нула четири нула точка едно точка две/, с предназначение жилище, апартамент, брой нива на обекта 1 /едно/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификационен номер 65334.300. 2040 /шест пет три три четири точка три нула нула точка две нула четири нула/, находящ се в гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград, по кадастралната карта и к адастралните регистри, одобрени със Заповед № РД 18 80/11.11.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, вписан с административен адрес: гр. Сандански, п.к. 2800, „Чудомир Кантарджиев” № 55 Б, вх. Б, ет. 2, със застроена площ от 80.00 кв.м. /осемдесет/, при съседи на обекта по схема: на същия етаж няма; под обекта 65334.300.2040.1.1; над обекта 65334.300.2040.1.3, 1/2 идеални части от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 65334.300.2040.1.3 /шест пет три три четири точка три нула нула точка две нула четири нула точка едно точка три/, с предназначение жилище, апартамент, брой нива на обекта 1 /едно/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификационен номер 65334.300.2040 /шест пет три три четири точка три нула нула точка две нула четири нула/, находящ се в гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД 18 80/11.11.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, вписан с административен адрес: гр. Сандански, п.к. 2800, „Чудомир Кантарджиев” № 55 Б, вх. Б, ет. 3, с площ по схема от 107.03 кв.м. /сто и седем цяло и три стотни квадратни метра/, при съседи на обекта по схема: на същия етаж няма; под обекта 65334.300.2040.1.2; над обекта няма, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и 1/2 идеални части от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 65334.300.2040.1.4 /шест пет три три четири точка три нула нула точка две нула четири нула точка едно точка четири/, с предназначение жилище, апартамент, брой нива на обекта 1 /едно/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификационен номер 65334.300.2040 /шест пет три три четири точка три нула нула точка две нула четири нула/, находящ се в гр. Сандански, община гр.БЛАГОЕВГРАД, ул. Тодор Александров № 41, ет. 3, офис 15,16 и 17, тел. 073836295, 0878919439; [email protected] Сандански, област Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД 18 80/11.11.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, вписан с административен адрес: гр. Сандански, п.к. 2800, „Чудомир Кантарджиев” № 55 Б, ет. 0, с площ по схема от 105.70 кв.м. /сто и пет цяло и седемдесет стотни квадратни метра/, при съседи на обекта по схема: на същия етаж няма; под обекта няма; над обекта 65334.300.2040.1.1, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата същият представляващ ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, със застроена площ от 80,00 кв.м. /осемдесет квадратни метра/, ведно с 1/2 /една втора/ идеална част от тавана, както и 1/2 /една втора/ идеална част от мазето и общите части на жилищна сграда южен калкан, построена в урегулиран поземлен имот УПИ XV 2040 /петнадесет, две хиляди и четиридесет/, в кв. 116 /сто и шестнадесет/ по плана на град Сандански, с административен адрес гр. Сандански, ул. „ Чудомир Кантарджиев" № 55, при граници и съседи на имота по документ за собственост: улица, УПИ XVI /шестнадесет/, УПИ XIV 2045 /четиринадесет, две хиляди четиридесет и пет/ и озеленяване и детски площадки. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 74 620,80 лв. / седемдесет и четири хиляди шестстотин и двадесет лева и осемдесет стотинки /.

Продава Етаж от къща в САНДАНСКИ за 74620.80 лв. на търг от ЧСИ