Етаж от къща в Нови Искър за 72000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Нови Искър > Етаж от къща

Етаж от къща в Нови Искър

Допълнителна информация

  Начална цена: 72000.00 лв.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Квадратура: 79 кв.м.
  Срок: 10.08.2019 до 10.09.2019
  Обявяване: 2019-09-11
  Адрес: Нови Искър, квартал "Курило”, улица „Копривщица" № 40
  ЧСИ: Георги Съйков Дичев
  Телефон: 02 - 9894418; 02 986 44 18
  Email: office@georgidichev.com

Всички имоти за Нови Искър
Всички имоти на ЧСИ Георги Съйков Дичев

ПЪРВИ ЕТАЖ ОТ ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в град Нови Искър, Столична община, район "Нови Искър", квартал "Курило”, улица „Копривщица" № 40 /четиридесет/, със застроена площ от 79.30 кв.м. /седемдесет и девет цяло и тридесет стотни квадратни метра/, състоящ се от две стаи, дневна-кухня, антре и сервизни помещения, заедно с принадлежащото към него МАЗЕ № 1 /едно/ под къщата, без посочени площ и граници, съгласно легитимиращ собствеността нотариален акт и ведно с 1/2 / една втора/ идеални части от общите части на сградата, който ПЪРВИ ЕТАЖ, предмет на настоящия акт по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-3/11.01.2012г. на Изпълнителен Директор на АГКК, съгласно схема № 47973 от 18.07.2012г. с отбелязване актуална към 25.02.201Зг. на Служба по Геодезия, Картография и Кадастър - град София, представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 00357.5357.392.1.1 /нула нула три пет седем точка пет три пет седем точка три девет две точка едно точка едно/, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: град Нови Искър, район "Нови Искър”, улица „Копривщица” № 40 /Четиридесет/, етаж 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 00357.5357.392 /нула нула три пет седем точка пет три пет седем точка три девет две/, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 79.30 кв.м. /седемдесет и девет цяло и тридесет стотни квадратни метра/, прилежащи части: мазе № 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: няма; стар идентификатор: няма, както и заедно с 1/2 /една втора/ идеални части от мястото, цялото с площ от 1020 кв.м. /хиляда и двадесет квадратни метра/, в което е построена сградата, съставляващо поземлен имот с планоснимачен номер № 392 /триста деветдесет и две/, от квартал № 81 /осемдесет и едно/ по плана на град Нови Искър, квартал "Курило", при граници:/от две страни улици, урегулиран поземлен имот /УПИ/ Х-473 /десети, отреден за имот с планоснимачен номер четиристотин седемдесет и три/, УПИ VI- 474 /шести, отреден за имот с планоснимачен номер четиристотин седемдесет и четири/ и УПИ VIII (осми) - за озеленяване, който поземлен имот, предмет на настоящия акт по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-3/11.01.2012г. на Изпълнителен Директор на АГКК, съгласно скица №47975 от 18.07.2012г. с отбелязване актуална към 25.02.201Зг. на Служба по Геодезия, Картография и Кадастър - град София, представлява поземлен имот с идентификатор № 00357.5357.392 /нула нула три пет седем точка пет три пет седем точка три девет две/, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: град Нови Искър, район "Нови Искър”, улица „Копривщица”, с площ: 1015 кв.м. /хиляда и петнадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 392 /триста деветдесет и две/, квартал: 81 /осемдесет и едно/, парцел: VII, IX /седми, девети/, съседи: 00357.5357.393 /нула нула три пет седем точка пет три пет седем точка три девет три/, 00357.5357.226 /нула нула три пет седем точка пет три пет седем точка две две шест/, 00357.5357.474 /нула нула три пет седем точка пет три пет седем точка четири седем четири/, 00357.5357.473 /нула нула три пет седем точка пет три пет седем точка четири седем три/, 00357.5357.386 /нула нула три пет седем точка пет три пет седем точка три осем шест/, 00357.5357.224 /нула нула три пет седем точка пет три пет седем точка две две четири/, 00357.5357.225 /нула нула три пет седем точка пет три пет седем точка две две пет/, ведно с МАГАЗИН за пакетирани промишлени и хранителни стоки с площ по декларация от 25 кв.м.

Продава Етаж от къща в Нови Искър за 72000.00 лв. на търг от ЧСИ