Други в ЕЛХОВО за 24400.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ЕЛХОВО > Други

Други в ЕЛХОВО

Допълнителна информация

  Начална цена: 24400.00 лв.
  Окръжен съд: Ямбол
  Квадратура: 90 кв.м.
  Срок: 14.10.2019 до 14.11.2019
  Обявяване: 2019-11-15
  Адрес: гр. Елхово, ул. „Янчо Бакалов” №3, ет. 2
  ЧСИ: Ирина Станева Христова
  Телефон: 046 - 623003
  Email: sl_kuzmanova@abv.bg

Всички имоти за ЕЛХОВО
Всички имоти на ЧСИ Ирина Станева Христова

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВА О Б Я В Л Е Н И Е Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд,обявявам на заинтересованите,че съгл.чл.476 и сл. ГПК от 14.10.2019г.до 14.11.2019г. ще се проведе нова ПЪРВА публична продан след определяне на начална цена по изп. дело №.20168780400922, като в сградата на РС Елхово на 15.11.2019 г. в 14.00 ч. в зала на РС Елхово ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупува нето на недвижим имот с цел удовлетворяване вземането на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ ”АД, а именно: ПЪРВИ САМОСТОЯТЕЛЕН ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ със застроена площ от 90 кв.м., от триетажна масивна жилищна сграда, построена в ПИ XVII-645 в кв. 38 по ПУП на гр. Елхово, при граници на имота: ул. „Я. Бакалов , ул. „А. Михов” и имоти IX-644; XVIII-646, 649, представляващ ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ с идентификатор 27382.500.645.1.2, по кадастралната карта на кадастралните регистри на гр. Елхово, с адрес в гр. Елхово, ул. „Янчо Бакалов” №3, ет. 2, разположен в сграда №1, построена в поземлен имот с идентификатор: 27382.500.645, брой нива-1, с площ на самостоятелния обект 90.00 кв.м., при съседи: на етажа: няма; под обекта: 27382.500.645.1.1; над обекта: 27382.500.645.1.3; -Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 24 400 лв. /двадесет и четири хиляди и четиристотин лева /. Имотът е собственост на ГАЛИН АТАНАСОВ МИНЧЕВ, учредена е договорна ипотека в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, вписана в Сл Вп Елхово на 13.05.2008 г. – подновена в срок, вписана е възбрана в полза на взискателя по „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, вписана в Сл Вп Елхово на 06.07.2016г. За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцелярията на ДСИ при РС-Елхово, което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ. При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС. За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик. Проданта приключва в края на работния ден-14.11.2019г. -17,00ч. Гр.Ямбол, 17.09.2019г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова

Продава Други в ЕЛХОВО за 24400.00 лв. на търг от ЧСИ