Вила в Рогачево за 100560.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Рогачево > Вила

Вила в Рогачево

Допълнителна информация

  Начална цена: 100560.00 лв.
  Окръжен съд: Добрич
  Квадратура: 55 кв.м.
  Срок: 13.12.2019 до 13.01.2020
  Обявяване: 2020-01-14
  Адрес:
  ЧСИ: Лучия Тасева
  Телефон: 058 – 600313; 0 888 - 808 709
  Email: kstoyanova@luchiataseva.com

Всички имоти за Рогачево
Всички имоти на ЧСИ Лучия Тасева

Сграда с идентификатор 62788.501.254.5 /шест, две, седем, осем, осем, точка, пет, нула, едно, точка, две, пет, четири, точка, пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед 300-5-73/15.09.2003 г. на Изпълнителния директор на АГКК, разположена в поземлен имот с идентификатор 62788.501.254 /шест, две, седем, осем, осем, точка, пет, нула, едно, точка, две, пет, четири/, със застроена площ от 55 /петдесет и пет/ кв.м., брой етажи: 3 /три/, предназначение: жилищан сграда – еднофамилн а, ведно със съответните идеални части от Поземлен имот имот с идентификатор 62788.501.254 /шест, две, седем, осем, осем, точка, пет, нула, едно, точка, две, пет, четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед 300-5-73/15.09.2003 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със заповед КД-14-08-1916/21.12.2006 г. на Началника на СГКК – Добрич, с адрес: с. Рогачево, община Балчик, ул. „Синчец“, с площ от 1117 /хиляда сто и седемнадесет/ кв.м., трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м.), номер по предходен план: квартал 2, парцел VI-163, при съседи: 62788.501.520, 62788.501.526, 62788.501.522, 62788.501.4. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Възбрана, вписана в СВ - Балчик, акт №253, том 1, дв.вх.рег.№2347/13.09.2017 г. по изпълнително дело №20187370401177.

Продава Вила в Рогачево за 100560.00 лв. на търг от ЧСИ