error гр. Септември Евтини Имоти в Гр. Септември от ЧСИ

Чси Имоти > Гр. Септември >

ЧСИ Гр. Септември

Всички имоти в Гр. Септември от ЧСИ

Производствен имот гр. Септември

Цена: 699873.75 лв.

Населено място: гр. Септември
Квадратура 4163 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: от 29.11.2021 до 29.12.2021
Обявяване на: 2021-12-30
...

Парцел гр. Септември

Парцел гр. Септември

Цена: 18576.00 лв.

Населено място: гр. Септември
Квадратура 1016 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: от 29.11.2021 до 29.12.2021
Обявяване на: 2021-12-30
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ номер 2327 (две хиляди триста двадесет и седем), с площ от 1 016 кв.м.(хиляда и шестнадесет квадратни метра), който имот участва с 1 016 кв.м. (хиляда и шестнадесет квадратни метра) в УП ...

Земеделска земя гр. Септември

Цена: 1808.00 лв.

Населено място: гр. Септември
Квадратура 4992 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: от 15.11.2021 до 15.12.2021
Обявяване на: 2021-12-16
...

Парцел гр. Септември

Парцел гр. Септември

Цена: 4664.00 лв.

Населено място: гр. Септември
Квадратура 507 кв.м.

УЛ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ № 24 а
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: от 22.10.2021 до 22.11.2021
Обявяване на: 2021-11-23
Урегулиран поземлен имот XXVI – 2238 /двадесет и шест- две хиляди, двеста тридесет и осем/ в кв. 35 /тридесет и пети/ с площ от 507 /петстотин и седем/ кв.м.по плана на гр. Септември, одобрен съ ...

Парцел гр. Септември

Цена: 5552.00 лв.

Населено място: гр. Септември
Квадратура 603 кв.м.

УЛ. СТЕФАН СТАМБОЛОВ
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: от 22.10.2021 до 22.11.2021
Обявяване на: 2021-11-23
Поземлен имот номер 699 /шестстотин деветдесет и девет/ в кв. 37 /тридесет и седем/ по плана за регулация и застояване на гр. Септември с площ от 603 кв.м. /шестотин и три квадратни метра/, одобрен съ ...

Парцел гр. Септември

Парцел гр. Септември

Цена: 3152.00 лв.

Населено място: гр. Септември
Квадратура 371 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: от 15.10.2021 до 15.11.2021
Обявяване на: 2021-11-16
Незастроен урегулиран поземлен имот УПИ X /десет/ в кв. 174 /сто седемдесет и четири/ по плана на гр. Септември, състоящ се от 371 кв.м. /триста седемдесет и един квадратни метра/ одобрен със Заповед ...

Парцел гр. Септември

Цена: 3976.00 лв.

Населено място: гр. Септември
Квадратура 469 кв.м.

УЛ. ДИМЧО ДЕБЕЛЯМОВ № 25
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: от 15.10.2021 до 15.11.2021
Обявяване на: 2021-11-16
Урегулиран поземлен имот XI /единадесет/ - ГНС в кв.30 /тридесети/ с площ от 469 /четиристотин шестдесет и девет/ кв.м.по плана на гр. Септември, одобрен със Заповед номер 54/15.09.2017 г. Местонахожд ...

Парцел гр. Септември

Парцел гр. Септември

Цена: 3136.00 лв.

Населено място: гр. Септември
Квадратура 370 кв.м.

УЛ. АСЕН И ПЕТЪР № 19
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: от 15.10.2021 до 15.11.2021
Обявяване на: 2021-11-16
Урегулиран поземлен имот XIX – 489 /деветнадесет – четиристотин осемдесет и девет/ в кв. 27 /двадесет и седем/ с площ от 370 /триста и седемдесет/ кв.м. по плана на гр. Септември, област П ...

Парцел гр. Септември

Парцел гр. Септември

Цена: 3120.00 лв.

Населено място: гр. Септември
Квадратура 368 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: от 15.10.2021 до 15.11.2021
Обявяване на: 2021-11-16
Урегулиран поземлен имот XI /единадесет/ в кв. 172 /сто седемдесет и две/ с площ от 368 /триста шестдесет и осем/ кв.м. по плана на гр. Септември, одобрен със Заповед номер 1517/1980 г. Местонахождени ...

Земеделска земя гр. Септември

Цена: 2016.00 лв.

Населено място: гр. Септември
Квадратура 5867 кв.м.

местност "Гермето"
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: от 09.10.2021 до 09.11.2021
Обявяване на: 2021-11-10
Поземлен имот с идентификатор номер 66264.13.14 (шест, шест, две, шест, четири, точка, едно, три, точка, едно, четири) в местността „Гермето“ гр. Септември, община Септември, област Паза ...

Земеделска земя гр. Септември

Земеделска земя гр. Септември

Цена: 1200.00 лв.

Населено място: гр. Септември
Квадратура 1447 кв.м.

местност "Кошуел I"
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: от 09.10.2021 до 09.11.2021
Обявяване на: 2021-11-10
Поземлен имот с идентификатор номер 66264.14.454 (шест, шест, две, шест, четири, точка, едно, четири, точка, четири, пет, четири) в местността „Кошуел I“ гр. Септември, община Септември, о ...

Производствен имот гр. Септември

Производствен имот гр. Септември

Цена: 507200.00 лв.

Населено място: гр. Септември
Квадратура 42810 кв.м.

ул. Сараньово № 18
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: от 09.10.2021 до 09.11.2021
Обявяване на: 2021-11-10
...

Етаж от къща гр. Септември

Етаж от къща гр. Септември

Цена: 24912.00 лв.

Населено място: гр. Септември
Квадратура 120 кв.м.

ул. „Възраждане“ № 76, ет. 1
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: от 09.10.2021 до 09.11.2021
Обявяване на: 2021-11-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в масивна двуетажна жилищна сграда, разположен на целия първи етаж на сградата, със застроена площ от 120,00 кв.м. (сто и двадесет квадратни метра), която сграда е построена в УРЕГ ...

Производствен имот гр. Септември

Цена: 688275.20 лв.

Населено място: гр. Септември
Квадратура 42810 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: от 15.10.2021 до 15.11.2021
Обявяване на: 2021-11-16
...

Други гр. Септември

Други гр. Септември

Цена: 86320.08 лв.

Населено място: гр. Септември
Квадратура 967 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: от 15.10.2021 до 15.11.2021
Обявяване на: 2021-11-16
Урегулиран поземлен имот XII/дванадесет/за спортен комплекс в кв.107/сто и седем/ по плана на гр. Септември ЕКАТТЕ 66264, общ. Септември, обл. Пазарджик, ул. „Симеон Велики“ номер16, с пло ...

Земеделска земя гр. Септември

Земеделска земя гр. Септември

Цена: 1024.80 лв.

Населено място: гр. Септември
Квадратура 613 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: от 27.08.2021 до 27.09.2021
Обявяване на: 2021-09-28
...

Земеделска земя гр. Септември

Земеделска земя гр. Септември

Цена: 800.00 лв.

Населено място: гр. Септември
Квадратура 570 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: от 27.08.2021 до 27.09.2021
Обявяване на: 2021-09-28
...

Други гр. Септември

Други гр. Септември

Цена: 95911.20 лв.

Населено място: гр. Септември
Квадратура 967 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: от 13.08.2021 до 13.09.2021
Обявяване на: 2021-09-14
Урегулиран поземлен имот XII/дванадесет/за спортен комплекс в кв.107/сто и седем/ по плана на гр. Септември ЕКАТТЕ 66264, общ. Септември, обл. Пазарджик, ул. „Симеон Велики“ номер16, с пло ...

Етаж от къща гр. Септември

Етаж от къща гр. Септември

Цена: 27680.00 лв.

Населено място: гр. Септември
Квадратура 120 кв.м.

ул. „Възраждане“ № 76, ет. 1
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: от 24.07.2021 до 24.08.2021
Обявяване на: 2021-08-25
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в масивна двуетажна жилищна сграда, разположен на целия първи етаж на сградата, със застроена площ от 120,00 кв.м. (сто и двадесет квадратни метра), която сграда е построена в УРЕГ ...

Производствен имот гр. Септември

Производствен имот гр. Септември

Цена: 646601.60 лв.

Населено място: гр. Септември
Квадратура 42810 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: от 13.08.2021 до 13.09.2021
Обявяване на: 2021-09-14
...

Земеделски имот гр. Септември

Земеделски имот гр. Септември

Цена: 108000.00 лв.

Населено място: гр. Септември
Квадратура 62742 кв.м.

местността „Долна и Горна Мирчовица“
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: от 26.06.2021 до 26.07.2021
Обявяване на: 2021-07-27
Поземлен имот с идентификатор номер 36172.73.72 ( три, шест, едно, седем, две, точка, седем, три, точка седем, две) в местността „Долна и Горна Мирчовица“ с. Карабунар, община Септември, о ...

Земеделски имот гр. Септември

Земеделски имот гр. Септември

Цена: 2534.40 лв.

Населено място: гр. Септември
Квадратура 5867 кв.м.

местността „Гермето“
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: от 26.06.2021 до 26.07.2021
Обявяване на: 2021-07-27
Поземлен имот с идентификатор номер 66264.13.14 (шест, шест, две, шест, четири, точка, едно, три, точка, едно, четири) в местността „Гермето“ гр. Септември, община Септември, област Пазар ...

Земеделски имот гр. Септември

Земеделски имот гр. Септември

Цена: 2083.68 лв.

Населено място: гр. Септември
Квадратура 1447 кв.м.

местността „Кошуел I“
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: от 26.06.2021 до 26.07.2021
Обявяване на: 2021-07-27
Поземлен имот с идентификатор номер 66264.14.454 (шест, шест, две, шест, четири, точка, едно, четири, точка, четири, пет, четири) в местността „Кошуел I“ гр. Септември, община Септември, о ...

Производствен имот гр. Септември

Производствен имот гр. Септември

Цена: 634024.80 лв.

Населено място: гр. Септември
Квадратура 42810 кв.м.

ул. Сараньово № 18
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: от 04.07.2021 до 04.08.2021
Обявяване на: 2021-08-05
...

Парцел гр. Септември

Парцел гр. Септември

Цена: 5378.40 лв.

Населено място: гр. Септември
Квадратура 415 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: от 28.06.2021 до 28.07.2021
Обявяване на: 2021-07-29
...

Земеделска земя гр. Септември

Земеделска земя гр. Септември

Цена: 388.80 лв.

Населено място: гр. Септември
Квадратура 1330 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: от 28.06.2021 до 28.07.2021
Обявяване на: 2021-07-29
...

Производствен имот гр. Септември

Производствен имот гр. Септември

Цена: 718224.00 лв.

Населено място: гр. Септември
Квадратура 42810 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: от 08.06.2021 до 08.07.2021
Обявяване на: 2021-07-09
...

Други гр. Септември

Други гр. Септември

Цена: 93920.40 лв.

Населено място: гр. Септември
Квадратура 967 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: от 19.06.2021 до 19.07.2021
Обявяване на: 2021-07-20
Урегулиран поземлен имот XII/дванадесет/за спортен комплекс в кв.107/сто и седем/ по плана на гр. Септември ЕКАТТЕ 66264, общ. Септември, обл. Пазарджик, ул. „Симеон Велики“ номер16, с пло ...

Земеделска земя гр. Септември

Земеделска земя гр. Септември

Цена: 508.00 лв.

Населено място: гр. Септември
Квадратура 402 кв.м.

местността „Кадийца“
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: от 21.05.2021 до 21.06.2021
Обявяване на: 2021-06-22
Поземлен имот с идентификатор номер 666264.21.606 /шест, шест, шест, две, шест, четири, точка, две, едно, точка, шест, нула, шест/ в местността „Кадийца“, гр. Септември, община Септември, ...

Парцел гр. Септември

Парцел гр. Септември

Цена: 2624.00 лв.

Населено място: гр. Септември
Квадратура 328 кв.м.

ул. Балкан № 3
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: от 21.05.2021 до 21.06.2021
Обявяване на: 2021-06-22
Урегулиран поземлен имот IX – 570, 571 /девет – петстотин седемдесет, петстотин седемдесет и едно/ в кв. 30 /тридесет/ с площ от 328 кв.м. /триста двадесет и осем квадратни метри/ по плана ...

Производствен имот гр. Септември

Производствен имот гр. Септември

Цена: 704472.00 лв.

Населено място: гр. Септември
Квадратура 42810 кв.м.

ул. Сараньово № 18
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: от 01.05.2021 до 01.06.2021
Обявяване на: 2021-06-02
...

Производствен имот гр. Септември

Производствен имот гр. Септември

Цена: 787157.28 лв.

Населено място: гр. Септември
Квадратура 42810 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: от 26.04.2021 до 26.05.2021
Обявяване на: 2021-05-27
...

Други гр. Септември

Други гр. Септември

Цена: 104356.00 лв.

Населено място: гр. Септември
Квадратура 967 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: от 17.04.2021 до 17.05.2021
Обявяване на: 2021-05-18
Урегулиран поземлен имот XII/дванадесет/за спортен комплекс в кв.107/сто и седем/ по плана на гр. Септември ЕКАТТЕ 66264, общ. Септември, обл. Пазарджик, ул. „Симеон Велики“ номер16, с пло ...

Етаж от къща гр. Септември

Етаж от къща гр. Септември

Цена: 29376.00 лв.

Населено място: гр. Септември
Квадратура 120 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: от 13.04.2021 до 13.05.2021
Обявяване на: 2021-05-14
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в масивна двуетажна жилищна сграда, разположен на целия първи етаж на сградата, със застроена площ от 120,00 кв.м. (сто и двадесет квадратни метра), която сграда е построена в УРЕГ ...

Парцел гр. Септември

Парцел гр. Септември

Цена: 3888.00 лв.

Населено място: гр. Септември
Квадратура 540 кв.м.

ул. Кирил и Методий № 62
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: от 05.03.2021 до 05.04.2021
Обявяване на: 2021-04-06
Урегулиран поземлен имот IV – 547 (четири – петстотин четиридесет и седем) в кв. 29 (двадесет и девет) по плана за регулация и застрояване на гр. Септември, с площ от 540 кв.м. (петстотин ...

Парцел гр. Септември

Парцел гр. Септември

Цена: 1976.00 лв.

Населено място: гр. Септември
Квадратура 260 кв.м.

ул. Пушкин № 3
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: от 05.03.2021 до 05.04.2021
Обявяване на: 2021-04-06
Урегулиран поземлен имот Х - 508 (десет – петстотин и осем) в квартал 28 (двадесет и осми) с площ от 260 (двеста и шестдесет) кв. м. по плана на гр. Септември, одобрен със Заповед номер 20/10.07 ...

Парцел гр. Септември

Парцел гр. Септември

Цена: 3032.00 лв.

Населено място: гр. Септември
Квадратура 399 кв.м.

ул. Асен и Петър 11 а
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: от 05.03.2021 до 05.04.2021
Обявяване на: 2021-04-06
Урегулиран поземлен имот IX - 552 (девет – петстотин петдесет и две) в квартал 29 (двадесет и девет) по плана за регулация и застрояване на гр. Септември, с площ от 399 кв.м ( триста деветдесет ...

Парцел гр. Септември

Парцел гр. Септември

Цена: 2683.20 лв.

Населено място: гр. Септември
Квадратура 353 кв.м.

ул. Кокиче № 17
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: от 05.03.2021 до 05.04.2021
Обявяване на: 2021-04-06
Урегулиран поземлен имот VII (седем) в квартал 171 (сто и седемдесет и едно) с площ от 353 кв.м. (триста петдесет и три квадратни метра) по плана на гр. Септември, одобрен със Заповед номер 17/02.04.2 ...

Парцел гр. Септември

Парцел гр. Септември

Цена: 3328.00 лв.

Населено място: гр. Септември
Квадратура 438 кв.м.

ул. Георги Сава Раковски № 57
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: от 05.03.2021 до 05.04.2021
Обявяване на: 2021-04-06
Урегулиран поземлен имот XIV (четиринадесет) в квартал 179 (сто и седемдесет и девет) с площ от 438 кв.м. (четиристотин тридесет и осем квадратни метра) по плана на гр. Септември, одобрен със Заповед ...

Производствен имот гр. Септември

Производствен имот гр. Септември

Цена: 777637.50 лв.

Населено място: гр. Септември
Квадратура 4163 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: от 25.02.2021 до 25.03.2021
Обявяване на: 2021-03-26
...

Парцел гр. Септември

Парцел гр. Септември

Цена: 20640.00 лв.

Населено място: гр. Септември
Квадратура 1016 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: от 25.02.2021 до 25.03.2021
Обявяване на: 2021-03-26
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ номер 2327 (две хиляди триста двадесет и седем), с площ от 1 016 кв.м.(хиляда и шестнадесет квадратни метра), който имот участва с 1 016 кв.м. (хиляда и шестнадесет квадратни метра) в УП ...

Производствен имот гр. Септември

Производствен имот гр. Септември

Цена: 874619.20 лв.

Населено място: гр. Септември
Квадратура 42810 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: от 24.02.2021 до 24.03.2021
Обявяване на: 2021-03-25
...

Парцел гр. Септември

Парцел гр. Септември

Цена: 17517.60 лв.

Населено място: гр. Септември
Квадратура 433 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: от 24.02.2021 до 24.03.2021
Обявяване на: 2021-03-25
Урегулиран поземлен имот XXXI/тридесет и едно/за обществено обслужване в кв.107/сто и седем/ по плана на гр. Септември ЕКАТТЕ 66264, общ. Септември, обл. Пазарджик, ул. „Симеон Велики“ №12 ...

Други гр. Септември

Други гр. Септември

Цена: 94910.69 лв.

Населено място: гр. Септември
Квадратура 107 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: от 24.02.2021 до 24.03.2021
Обявяване на: 2021-03-25
Урегулиран поземлен имот XII/дванадесет/за спортен комплекс в кв.107/сто и седем/ по плана на гр. Септември ЕКАТТЕ 66264, общ. Септември, обл. Пазарджик, ул. „Симеон Велики“ №16, с площ от ...

Етаж от къща гр. Септември

Етаж от къща гр. Септември

Цена: 32640.00 лв.

Населено място: гр. Септември
Квадратура 120 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: от 24.01.2021 до 24.02.2021
Обявяване на: 2021-02-25
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в масивна двуетажна жилищна сграда, разположен на целия първи етаж на сградата, със застроена площ от 120,00 кв.м. (сто и двадесет квадратни метра), която сграда е построена в УРЕГ ...

Парцел гр. Септември

Парцел гр. Септември

Цена: 7913.28 лв.

Населено място: гр. Септември
Квадратура 547 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: от 17.01.2021 до 17.02.2021
Обявяване на: 2021-02-18
Поземлен имот 3026/три хиляди  двадесет и шест /незастроен, с площ от 547 кв.м./ петстотин четиридесет  и седем  квадратни метра / при граници и съседи: изток - ПИ 2327, запад - улица, ...

Парцел гр. Септември

Парцел гр. Септември

Цена: 14698.56 лв.

Населено място: гр. Септември
Квадратура 1016 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: от 17.01.2021 до 17.02.2021
Обявяване на: 2021-02-18
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №2327/две хиляди триста двадесет и седми/, с площ от 1016 кв.м./хиляда и шестнадесет квадратни метра/, който имот участва с 1016 кв.м./хиляда и шестнадесет квадратни метра/ в УПИ ХХVІ /у ...

Земеделски имот гр. Септември

Земеделски имот гр. Септември

Цена: 1604.00 лв.

Населено място: гр. Септември
Квадратура 308 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: от 04.01.2021 до 04.02.2021
Обявяване на: 2021-02-05
...

Земеделски имот гр. Септември

Земеделски имот гр. Септември

Цена: 2233.60 лв.

Населено място: гр. Септември
Квадратура 429 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: от 04.01.2021 до 04.02.2021
Обявяване на: 2021-02-05
...

Земеделски имот гр. Септември

Земеделски имот гр. Септември

Цена: 2186.40 лв.

Населено място: гр. Септември
Квадратура 420 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: от 04.01.2021 до 04.02.2021
Обявяване на: 2021-02-05
...

Земеделски имот гр. Септември

Земеделски имот гр. Септември

Цена: 1588.00 лв.

Населено място: гр. Септември
Квадратура 305 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: от 04.01.2021 до 04.02.2021
Обявяване на: 2021-02-05
...

Евтини имоти от ЧСИ ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

Намери адвокати в Благоевград