Тристаен апартамент в ЯМБОЛ за 6000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ЯМБОЛ > Тристаен апартамент

Тристаен апартамент в ЯМБОЛ

Допълнителна информация

  Начална цена: 6000.00 лв.
  Окръжен съд: Ямбол
  Квадратура: 69 кв.м.
  Срок: 27.08.2018 до 27.09.2018
  Обявяване: 2018-09-28
  Адрес: Апартамент №47 находящ се в гр.Ямбол, к-с”Райна княгиня” блок 19, вх.В, на шести етаж
  ЧСИ: Ирина Станева Христова
  Телефон: 046 - 623003
  Email: sl_kuzmanova@abv.bg

Всички имоти за ЯМБОЛ
Всички имоти на ЧСИ Ирина Станева Христова

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВА О Б Я В Л Е Н И Е Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд,обявявам на заинтересованите,че съгл.чл.487 и сл. от ГПК 27.08.2018г.-до 27.09.2018г. ще се проведе НОВА ПЪРВА публична продан след определяне на нова начална цена по изп. дело №.20138780400040, в сградата на ЯРС, като на 28.09.2018 г. в 9.00ч.в ЯРС ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупува нето на недвижим имот с цел удовлетворяване вземането на „Агенция за събиране на вземания” ЕАД, а именно: Апартамент №47 находящ се в гр.Ямбол, к-с”Райна княгиня” блок 19, вх.В, на шести етаж, представляващ обект с ид.87374.522.189.3.47 със застроена площ от 68.80квм, ведно с избено помещение №17 и съответните части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху терена- Цената,от която ще започне проданта,съгл.чл.468 ГПК е в размер на 6000 лева /шест хиляди лева/. Имотът е собственост на Мими и Ахмед Алиеви, за него е учредена ипотека в полза на взискателя, наложена е възбрана . За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцелярията на ДСИ при РС-Ямбол, което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ. При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС. За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик. Проданта приключва в края на работния ден-27.09.2018г. -17,00ч. Отварянето на наддавателните предложения ще се извърши в зала на РС Ямбол, номерът на която ще бъде обявен от ЧСИ пред деловодството на ДСИ при РС-Ямбол преди отварянето на пликовете. Гр.Ямбол, 17.07.2018г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова