Офис в СОФИЯ за 154800.00 лв.

Имоти > Имоти от чси СОФИЯ > Офис

Офис в СОФИЯ

Допълнителна информация

  Начална цена: 154800.00 лв.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Квадратура: 69 кв.м.
  Срок: 17.11.2018 до 17.12.2018
  Обявяване: 2018-12-18
  Адрес: блок 135, вход Б, офис 5
  ЧСИ: Орлин Мендов
  Телефон: 02 – 9863554; 0893 565 905
  Email: orlin_mendov@abv.bg

Всички имоти за СОФИЯ
Всички имоти на ЧСИ Орлин Мендов

ОФИС № 5 (пет), въведен в експлоатация съгласно Разрешение за ползване № ДК-07-ЮЗР-147/18.05.2011 г., издадено от РДНСК – Югозападен район, находящ се в блок „А“, секция 2 (две), на етаж 1 (първи) съгласно документ за собственост, а съгласно Удостоверение с изх. № 94-00-1592/16.06.2015 г., издадено от „ГИС София“ ЕООД с адрес: гр. София, ж.к. „Манастирски ливади“, блок 135, вход „Б“, на кота + 1.06 (плюс едно цяло и шест стотни), със застроена площ от 68,70 кв.м. (шестдесет и осем цяло и седемдес ет стотни квадратни метра), състоящ се от: офис помещение с кухненски кът и тоалетна, при съседи: офис № 4 (четири), улица, офис, № 6 (шест), асансьорна шахта и коридор, заедно с 1.34 % (едно цяло и тридесет и четири стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата блок „А“, заедно с 0,60 % (нула цяло и шестдесет стотни върху сто) идеални части от правото на строеж върху поземлен имот, находящ се в гр. София, район „Триадица“, съставляващ УПИ ІІ – 780 а, 780 в, 780, 781 (втори, отреден за имоти с планоснимачни номера седемстотин и осемдесет, буква „а“, седемстотин и осемдесет, буква „в“, седемстотин и осемдесет, седемстотин осемдесет и едно), в квартал 44 (четиридесет и четири) по плана на гр. София, местност „Манастирски ливади – изток“, целият с площ по доказателствен нотариален акт от 3 385 кв. м. (три хиляди триста осемдесет и пет квадратни метра), а по упоменати в доказателствен нотариален акт графични данни, обозначени по скица от 3 430 кв. м. (три хиляди четиристотин и тридесет квадратни метра), при съседи: улица, между осови точки № 113 (сто и тринадесет), № 120 (сто и двадесет), № 117 а (сто и седемнадесет, буква „а“), № 128 а (сто двадесет и осем, буква „а“), УПИ V – 783 (пети, отреден за имот с планоснимачен номер седемстотин осемдесет и три), УПИ VІ – 834, 835, 782, 237, 833 (шести, отреден за имоти с планоснимачни номера осемстотин тридесет и четири, осемстотин тридесет и пет, седемстотин осемдесет и две, двеста тридесет и седем, осемстотин тридесет и три), УПИ VІІІ – 780 б (осми, отреден за имот с планоснимачен номер седемстотин и осемдесет, буква „б“), улица, междуосови точки № 131 (сто тридесет и едно), и № 133 (сто тридесет и три).