Мезонет в СОФИЯ за 181872.00 лв.

Имоти > Имоти от чси СОФИЯ > Мезонет

Мезонет в СОФИЯ

Допълнителна информация

  Начална цена: 181872.00 лв.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Квадратура: 136 кв.м.
  Срок: 23.07.2018 до 23.08.2018
  Обявяване: 2018-08-24
  Адрес: бул. Президент Линкълн №107, ет.7-8, апартамент №30
  ЧСИ: Мария Красинова Цачева
  Телефон: 02 - 9836136
  Email: mariatsacheva@mail.bg

Всички имоти за СОФИЯ
Всички имоти на ЧСИ Мария Красинова Цачева

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в гр. София, СО, район Овча купел, ж.к. „Овча купел 2”, бул. „Президент Линкълн” № 107 (сто и седем) /старо наименование ул. „Обиколна”/, в ЖИЛИЩНА СГРАДА, състояща се от две секции – високо жилищно тяло с два входа- „А” и „Б” и ниско магазинно тяло, с обща разгъната застроена площ от 8 713.60 /осем хиляди седемстотин и тринадесет цяло и шестдесет стотни/ кв.м., която сграда е изградена на основание Разрешение за строеж № 139/ 27.02.2006 година и Разрешение за строеж № 16/10.03.2009 година, издадени от Гл. архитект на гр. София и в съответствие с инвестиционен проект, одобрен на 17.02.2006 година от ДАГ - град София и преработка на арх.проект, съгл.Заповед №РД-09-50-1027/25.06.2010г, приета в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05-1176/27.10.2011г, издадено от ДНСК, в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІ-318 /втори, отреден за имот с планоснимачен номер триста и осемнадесет/ от кв. 3 /трети/ по плана на гр. София,, м. ж.к. „Овча Купел-2”, целият с площ от 1553 /хиляда петстотин петдесет и три/ кв.м, при граници по скица: улица, УПИ І-317, улица, УПИ ІХ-320 за КОО и УПИ VІІ-320, който УПИ ІІ-318, одобрен с Решение №237 от 16.04.2009г, по Протокол №38, т.31 на СОС е идентичен с УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІ-865 /втори, отреден за имот с планоснимачен номер осемстотин шестдесет и пет/ от кв. 3 /трети/ по плана на гр. София, местност „ж.к. Овча купел - 2”, целият с площ от 1 553 /хиляда петстотин петдесет и три/ кв.м., при граници на имота по скица: улица, УПИ VІІ – за ЖС, КОО и пазар УПИ IX – за ЖС и КОО, улица и УПИ І - 869, което УПИ е нанесено в КК на София с идентификатор №68134.4333.318 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста тридесет и три, точка, триста и осемнадесет), находящ се в гр. София, общ. Столична, обл. София (столица). По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/15.07.2010г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение със заповед КД-14-22-314/21.04.2012г на Началник на СГКК София. Адрес на поземления имот: гр. София, район Овча купел, бул. Президент Линкълн № 107, Площ: 1549 кв.м Трайно предназначение: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Комплексно застрояване. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 318, квартал: 3, парцел ІІ. Съси: 68134.4300.635; 68134.4333.2923; 68134.4333.2923; 68134.4333.320; 68134.4333.355; 68134.4333.317, които имоти представляват: АПАРТАМЕНТ № 30 (тридесет) – мезонет, находящ на VІІ–ми (седми) и VІІІ-ми (осми) жилищни етажи във вх. ”А”, с обща застроена площ от 136.31 кв.м. (сто тридесет и шест цяло тридесет и една стотни кв.метра); І-во ниво, находящо се на VІІ–ми (седми) етаж, със застроена площ от 44.42 кв.м. (четиридесет и четири цяло и четиридесет и две стотни квадратни метра), състоящо се от входно антре, две спални, баня с WC, тераса, стълба към второто ниво на апартамента, при съседи на това ниво: стълбищна клетка на вх. „А”, ул. „Обиколна”, калкан, апартамент № 26 и коридор; ІІ-ро ниво, находящо се на VІІІ жил. етаж със застроена площ от 91.89 кв.м. (деветдесет и едно цяло осемдесет и девет стотни кв. метра), състоящо се от : входно антре, дневна със столова и кухненски бокс, баня с WC, складово помещение, стълба към първото ниво на апартамента и четири тераси, при съседи на това ниво: ул. „Обиколна”, калкан, вътрешен двор, ателие № 31 и коридор, заедно с 2,07% /две цяло и седем стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и заедно с 1,99% /едно цяло деветдесет и девет стотни процента/ идеални части от описания по-горе УПИ ІІ-318, в който е построена сградата; нанесен в КК на гр.София като самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.4333.318.1.30 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста тридесет и три, точка, триста и осемнадесет, точка, едно, точка, тридесет), находящ се в гр. София, общ. Столична, обл. София (столица). По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51 / 15.07.2010г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на имота: гр. София, район Овча купел, бул. Президент Линкълн № 107, вх.А, ет.7, ап.30. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4333.318. Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 2. Посочена в документа площ: 136,31 кв.м. Прилежащи части:... Ниво: 1. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68134.4333.318.1.107. Под обекта: 68134.4333.318.1.22; 68134.4333.318.1.21. Над обекта: няма. Ниво: 2. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68134.4333.318.1.31. Под обекта: 68134.4333.318.1.106, 68134.4333.318.1.107. Над обекта: няма. Стар идентификатор: няма.