Заведение в СОФИЯ Парцел Белчински бани Къща ВАРНА Едностаен апартамент ДОБРИЧ Двустаен апартамент ДОБРИЧ Едностаен апартамент ДОБРИЧ Едностаен апартамент ДОБРИЧ Заведение Обзор Други Обзор Други Обзор Други Обзор Паркомясто Обзор Паркомясто Обзор Земеделска земя Крушево Паркомясто Обзор Земеделска земя Крушево Земеделска земя Крушево Земеделска земя Крушево Земеделска земя Крушево Паркомясто Обзор Земеделска земя Крушево Хотел в СОФИЯ Фабрика в СОФИЯ Търговски имот в СОФИЯ Тристаен апартамент в СОФИЯ Стая в СОФИЯ Склад в СОФИЯ Производствен имот в СОФИЯ Парцел в СОФИЯ Паркомясто в СОФИЯ Офис в СОФИЯ Многостаен апартамент в СОФИЯ Мезонет в СОФИЯ Магазин в СОФИЯ Къща в СОФИЯ Земеделски имот в СОФИЯ Земеделска земя в СОФИЯ Заведение в СОФИЯ Жилищна сграда в СОФИЯ Етаж от къща в СОФИЯ Едностаен апартамент в СОФИЯ Други в СОФИЯ Двустаен апартамент в СОФИЯ Гараж в СОФИЯ Газстанция в СОФИЯ Вила в СОФИЯ Бензиностанция в СОФИЯ Ателие, Таван в СОФИЯ Автомивка в СОФИЯ

Заведение СОФИЯ


Получавай безплатно най-новите обяви за СОФИЯ на твоята поща
Можеш да се отпишеш по всяко време!
 • Начална цена
 • 70400.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Софийски градски

 • Квадратура
 • 59 кв.м.

 • Срок:
 • 28.04.2018 до 28.05.2018

 • Обявяване:
 • 2018-05-29

 • Адрес:
 • ж.к."Левски - зона Г" блок 40, вх.Б, ет.1

 • ЧСИ:
 • Ренета Милчева

 • Телефон:
 • 02 – 9898255; 0884719782

 • Email:
 • r.milcheva@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Ренета Милчева

Подписаната Ренета Милчева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. № 790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл. 494, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 487 от ГПК, по искане на взискателя БАНКА ДСК ЕАД е насрочена ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 28.04.2018 г. до 28.05.2018 г. на следния недвижим имот, собственост на Станислав Кирилов Илиев, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 68134.601.248.1.83 (шест, осем, едно, три, четири, точка, шест, нула, едно, точка, две, четири, осем, точка, едно, точка, осем, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-4/09.03.2016 г. на Изпълнителния директор на АГКК; с адрес на имота: гр. София, блок 40, вход Б, етаж 1; самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.601.248; предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност; брой нива на обекта: 1; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – самостоятелни обекти с идентификатори 68134.601.248.1.82, 68134.601.248.1.85, 68134.601.248.1.86, 68134.601.248.1.87, 68134.601.248.1.84, под обекта – няма, над обекта – самостоятелни обекти с идентификатори 68134.601.248.1.48, 68134.601.248.1.50, 68134.601.248.1.49, а по нотариален акт представлява КАФЕНЕ, находящо се в гр. София, СО – район „Подуяне“, ж.к. „Левски – зона Г“, в жилищна сграда – секция „Б“, от обекта „Жилищни сгради блок 1 (едно)“, със застроена площ от 59,30 (петдесет и девет цяло и тридесет стотни) кв. м, състоящо се от търговска зала, склад и тоалетна, при съседи: изток – магазин № 2Б, запад – магазин № 3Б, север – гараж № 3 и гараж № 2, юг – външна стена и двор, ведно с 0,67 % (нула цяло и шестдесет и седем стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и със съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, върху което е построена сградата – урегулиран поземлен имот, обозначен като парцел ІІ (втори) за жилищно строителство, от кв. 23 (двадесет и три) по плана на гр. София, местността „ж.к. Левски – Зона Г“, с площ от 18 870,00 (осемнадесет хиляди осемстотин и седемдесет) кв. м, при граници: от три страни – улици и УПИ І. Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, п.к. 1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798 и приключва на основание чл. 489, ал. 5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 70400.00 лв. (седемдесет хиляди и четиристотин лева). Същата представлява новата начална цена за имота. Тежести за имота: Възбрана по настоящото изпълнително дело, вписана в СВ – гр. София, акт № 179, том ХV, дв.вх.рег. № 53285/15.08.2017г. за сумата от 228 973,35 лв.; Договорна ипотека в полза на взискателя „Банка ДСК“ ЕАД, по Договор за ипотечен кредит от 22.02.2008 г. за сумата от 140 000 лв., вписан в СВ – гр. София, акт № 175, том 8, дв.вх.рег. № 10061/25.02.2008 г.; Договорна ипотека в полза на взискателя „Банка ДСК“ ЕАД, по Договор за ипотечен кредит от 21.12.2006г. за сумата от 100 000 лв., вписан в СВ – гр. София, акт № 75, том 71, дв.вх.рег. № 95000/21.12.2006г. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата/чл.488, ал.2 от ГПК/. Контакт за огледи - тел.: 0884 719 782. Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG 04 STSA 9300 0018 3930 61, BIC код STSABGSF по изпълнително дело № 20177900401630 (чл. 489, ал. 1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. На основание чл. 489 от ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан /чл. 185 от ЗЗД/, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 29.05.2018 г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл. 492 от ГПК.Още Заведение за продажба в СОФИЯ

Заведение СОФИЯ- 40800.00лв.
Заведение СОФИЯ- 140000.00лв.
Заведение СОФИЯ- 73800.00лв.
Заведение СОФИЯ- 175000.00лв.
Заведение СОФИЯ- 204200.00лв.
0.14274501800537