Многостаен апартамент БЛАГОЕВГРАД Многостаен апартамент Банско Магазин СОФИЯ Магазин СОФИЯ Магазин СОФИЯ Магазин СОФИЯ Магазин СОФИЯ Парцел Мало Конаре Земеделски имот Мало Конаре Търговски имот СОФИЯ Къща Мало Конаре Магазин СТАРА ЗАГОРА Магазин СТАРА ЗАГОРА Магазин СОФИЯ Магазин СТАРА ЗАГОРА Магазин СТАРА ЗАГОРА Парцел Гривица Тристаен апартамент СОФИЯ Магазин СТАРА ЗАГОРА Земеделска земя Лозен Хотел в СОФИЯ Фабрика в СОФИЯ Търговски имот в СОФИЯ Тристаен апартамент в СОФИЯ Стая в СОФИЯ Склад в СОФИЯ Производствен имот в СОФИЯ Парцел в СОФИЯ Паркомясто в СОФИЯ Офис в СОФИЯ Многостаен апартамент в СОФИЯ Мезонет в СОФИЯ Магазин в СОФИЯ Къща в СОФИЯ Земеделски имот в СОФИЯ Земеделска земя в СОФИЯ Заведение в СОФИЯ Жилищна сграда в СОФИЯ Етаж от къща в СОФИЯ Едностаен апартамент в СОФИЯ Други в СОФИЯ Двустаен апартамент в СОФИЯ Гараж в СОФИЯ Газстанция в СОФИЯ Вила в СОФИЯ Бензиностанция в СОФИЯ Ателие, Таван в СОФИЯ Автомивка в СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

 • Начална цена
 • 10746.43 лв.


 • Окръжен съд
 • Софийски градски

 • Квадратура
 • 19 кв.м.

 • Срок:
 • 22.01.2018 до 22.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-23

 • Адрес:
 • ж.к. "Люлин" 2, вх. А, ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ 4

 • ЧСИ:
 • Ренета Милчева

 • Телефон:
 • 02 – 9898255; 0884719782

 • Email:
 • r.milcheva@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Ренета Милчева

Подписаната Елина Маринова Коева – помощник-частен съдебен изпълнител при ЧСИ Ренета Милчева Василева, рег. № 790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл. 494, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 487 от ГПК, по искане на взискателя ОГНЯН АТАНАСОВ НИКОВ е насрочена ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 22.01.2018г. до 22.02.2018г. на следните недвижими имоти, собственост на длъжника СИТИ СТИЛ-3 ООД C ЕИК 131437419, съгласно решение от 08.05.2012г. по гр.д. № 1961/2011г. по описа на СРС, влязло в законна сила на 19.01.2016г., вписано в СВ – гр. София, акт № 90, том Х, вх.рег. № 9013/24.02.2016г., с което са признати за недествителни, на основание чл. 135 ЗЗД, спрямо взискателя, сделките извършени между СИТИ СТИЛ-3 ООД C ЕИК 131437419 и ЕСТАКОМ ООД С ЕИК 130997549 с нотариален акт вписан в СВ – гр. София, акт № 1, том 265, дв.вх.рег. № 102562/19.12.2007г. по отношение на продаваните имоти, ИЗГРАДЕНИ НА СТЕПЕН ГРУБ СТРОЕЖ и представляващи по одобрен архитектурен проект: Апартамент № 18, находящ се в изградена на етап "груб строеж" сграда, находяща се в гр. София, ж.к. "Люлин 2", ул. "220", имот пл. № 807, парцел IV, кв. 53, по плана на гр. София, местност "Люлин 2", във вход "А", на шести етаж, на кота + 17.52 м., със застроена площ от 55.21 кв.м., състоящ се от: антре, баня, дневна с кухненски бокс /трапезария/, спалня и балкон, при съседи: етажен коридор, апартамент № 17, двор, апартамент № 21 от вход "Б" и ателие № 12, заедно с прилежащия склад № 18, находящ се на сутеренния етаж, на кота - 3.65 м., със застроена площ от 5.62 кв.м., при съседи: коридор, склад № 19, двор, склад № 17, както и съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 40500.00 лв. (четиридесет хиляди и петстотин лева и нула стотинки). Същата представлява 90 % от началната цена по първата публична продан. Подземен гараж № 4, находящ се в изградена на етап "груб строеж" сграда, находяща се в гр. София, ж.к. "Люлин 2", ул. "220", имот пл. № 807, парцел IV, кв. 53, по плана на гр. София, местност "Люлин 2", във вход "А", на сутеренния етаж, на кота - 3.65 м., със застроена площ 18.89 кв.м.; при съседи: маневрено пространство, подземен гараж № 3 и подземен гараж № 5 от вход "Б", представляващ 0.04 % идеални части от подземен гараж № 1 от вход "А", на гореописаната сграда, с обща застроена площ от 473.60 кв.м. при разпределено право на ползване на паркоместата, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 10746.43 лв. (десет хиляди седемстотин четиридесет и шест лева и четиридесет и три стотинки). Същата представлява 90 % от началната цена по първата публична продан. Тежести за имотите: Възбрана в полза на взискателя по настоящото изпълнително дело, вписана в СВ – гр. София, акт № 63, том VI, вх.рег. № 19302/07.04.2016г., за сумата от 36 698,94 лв. Отбелязване по вписани искови молби(вид на акта), вписан в книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ, акт № 90, том 10, дв.вх.рег.№ 9095/24.02.2016г. Искова молба(вид на акта), вписан в книга ВПИСВАНИЯ, акт № 89, том 2, дв.вх.рег.№ 3054/03.02.2011г. Искова молба(вид на акта), вписан в книга ВПИСВАНИЯ, акт № 213, том 7, дв.вх.рег.№ 30182/23.06.2014г. Искова молба(вид на акта), вписан в книга ВПИСВАНИЯ, акт № 90, том 7, дв.вх.рег.№ 28381/12.06.2014г. ИМОТИТЕ СЕ ПРОДАВАТ ПООТДЕЛНО, КАТО ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН СЛЕДВА ДА СЕ ПОДАВАТ САМОСТОЯТЕЛНИ НАДДАВАТЕЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И КЪМ ВСЯКО ДА БЪДЕ ПРИЛОЖЕНА ОТДЕЛНА КВИТАНЦИЯ ЗА ВНЕСЕН ЗАДАТЪК. Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, п.к.1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798 и приключва на основание чл. 489, ал. 5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата /чл. 488, ал. 2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това всеки понеделник, сряда и петък от 17,00 до 19,00 часа. Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG21 CECB 9790 1066 0623 00, BIC код CECBBGSF по изпълнително дело № 20167900400387 (чл. 489, ал. 1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. На основание чл. 489 от ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан /чл. 185 от ЗЗД/, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 23.02.2018г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл. 492 от ГПК.Още Гараж за продажба в СОФИЯ

Гараж СОФИЯ- 20160.00лв.
Гараж СОФИЯ- 20160.00лв.
Гараж СОФИЯ- 12800.00лв.
Гараж СОФИЯ- 12800.00лв.
Гараж СОФИЯ- 18320.00лв.
0.25922107696533